Alleen voor de volgende 100 boekingen: Verzeker jezelf van 10% Last-Minute-Korting op alle villa's bij aankomst tot 31-08-2024.

97/100 keer ingewisseld
Crovillas

Bemiddelingsvoorwaarden van Crovillas GmbH

Geachte klanten, de volgende bemiddelingsvoorwaarden worden, voor zover rechtsgeldig overeengekomen, in geval van uw boeking onderdeel van de bemiddelingsovereenkomst, die u -- hierna "klant" genoemd -- met het bedrijf Crovillas GmbH -- hierna "CROVILLAS" genoemd -- met betrekking tot het vakantieappartement/vakantiehuis afsluit. "Vakantieappartement" of "vakantiehuis" worden hierna uniform "vakantiewoning" genoemd. De volgende bemiddelingsvoorwaarden regelen tegelijkertijd de contractuele relatie tussen u en de eigenaar/verhuurder met wie het contract door de bemiddeling van CROVILLAS tot stand komt. De eigenaar of verhuurder van de vakantiewoning wordt hierna om redenen van eenvoud "verhuurder" genoemd. De boekingsbevestiging, evenals de op het moment van de boeking geldige bemiddelingsvoorwaarden worden door Crovillas opgeslagen en kunnen indien nodig op elk moment opnieuw worden verzonden. Lees deze voorwaarden zorgvuldig door.

Copyright: © Deze bemiddelingsvoorwaarden zijn auteursrechtelijk beschermd; CROVILLAS GmbH, Bielefeld en advocaat Rainer Noll, Stuttgart

Positie en prestaties van CROVILLAS, Toepasselijke wettelijke voorschriften

CROVILLAS biedt in de brochure of op de internetsites de bemiddeling van diensten van derden aan, namelijk van contracten met de verhuurders van de vakantiewoningen. CROVILLAS heeft daarom slechts de positie van een bemiddelaar tussen de klant en de verhuurder. Dit geldt niet voor zover CROVILLAS volgens de principes van § 651a lid 2 BGB de indruk wekt contractueel voorziene diensten met betrekking tot de vakantiewoning als eigen diensten te verrichten.

De rechten en plichten van CROVILLAS als bemiddelaar vloeien voort uit deze bemiddelingsvoorwaarden, eventuele aanvullende contractuele overeenkomsten, subsidiair uit de wettelijke voorschriften van §§ 675, 631 e.v. BGB (voorschriften over de bezoldigde opdracht).

Voor de rechten en plichten van de klant ten opzichte van de verhuurder gelden uitsluitend de wettelijke bepalingen en de met deze gemaakte afspraken.

Voor zover de onderstaande bepalingen regelingen bevatten met betrekking tot het verblijf en de rechten en plichten van klant en verhuurder, worden deze afspraken door CROVILLAS als vertegenwoordiger namens en in volmacht van de verhuurder gemaakt en maken zij deel uit van het door bemiddeling van CROVILLAS tot stand gekomen contract met deze.

Boekingsproces

De boeking kan mondeling, schriftelijk, telefonisch, per fax, per e-mail of via internet plaatsvinden. De voorafgaande informatie van CROVILLAS over de beschikbaarheid van de gewenste vakantiewoning is niet bindend en vormt nog geen contractueel aanbod van CROVILLAS.

Met de boeking biedt de klant de verhuurder van de vakantiewoning, vertegenwoordigd door CROVILLAS, de afsluiting van het contract op basis van de beschrijving van de vakantiewoning, alle aanvullende informatie in de brochure of op internet en deze bemiddelingsvoorwaarden bindend aan. In het kader van het contractaanbod ontvangt de klant informatie over de beschikbaarheid en de specifieke betalingsvoorwaarden van de gewenste vakantiewoning.

Het contract komt rechtsgeldig tot stand voor klant en verhuurder met de door CROVILLAS als vertegenwoordiger van de verhuurder verstrekte schriftelijke, per fax of in elektronische tekstvorm verzonden boekingsbevestiging. Bij boekingen korter dan een week voor aanvang van de bezetting kan de boekingsbevestiging ook telefonisch rechtsgeldig plaatsvinden.

Betalingsverwerking

CROVILLAS is met betrekking tot alle betalingen, ook met betrekking tot annuleringskosten en andere betalingen aan de verhuurder, de incassogemachtigde van de verhuurder.

Bij het sluiten van het contract (ontvangst van de boekingsbevestiging) is een aanbetaling verschuldigd. De hoogte van de aanbetaling bedraagt 30% van de totale prijs en dient binnen 5 werkdagen na ontvangst van de boekingsbevestiging aan CROVILLAS te worden voldaan. Het resterende bedrag dient 5 weken voor aanvang van de reis aan CROVILLAS te worden betaald. De klant wordt ook vóór zijn boeking over deze betalingsvoorwaarden geïnformeerd in de informatie over de beschikbaarheid van het vakantiehuis. Deze voorwaarden worden bovendien vermeld in de boekingsbevestiging.

Als betaalmiddelen voor de aanbetaling en de resterende betaling worden bankoverschrijving (kosteloos) en creditcard (kosteloos) geaccepteerd.

Indien de aanbetaling en/of de resterende betaling niet binnen deze termijn bij CROVILLAS of de overeengekomen betalingsontvanger binnenkomen, hoewel het vakantiehuis contractueel beschikbaar is en er geen contractueel of wettelijk retentierecht van de klant bestaat, is CROVILLAS gerechtigd, na aanmaning met termijnstelling, namens en in opdracht van de verhuurder de annulering van het contract te verklaren en de klant namens de verhuurder forfaitaire annuleringskosten volgens punt 4 in rekening te brengen.

Voor zover de verhuurder bereid en in staat is het geboekte object contractueel ter beschikking te stellen, en er geen contractueel of wettelijk retentierecht van de klant bestaat, bestaat er zonder volledige betaling geen recht op toegang tot het object en op de contractuele diensten.

Terugtrekking van de klant, omboeking, vervangende persoon

Er wordt op gewezen dat er bij contracten over vakantiewoningen met verhuurders in binnen- en buitenland geen wettelijk herroepingsrecht bestaat. De klant wordt echter bij de door CROVILLAS bemiddelde contracten door de verhuurder contractueel een herroepingsrecht verleend overeenkomstig de volgende bepalingen. De herroepingsverklaring kan uitsluitend aan CROVILLAS als vertegenwoordiger van de verhuurder worden gericht. Het wordt dringend aanbevolen de herroeping schriftelijk te verklaren.

De verhuurders kunnen door CROVILLAS als incassogemachtigde in geval van herroeping de volgende forfaitaire herroepingskosten in rekening brengen, waarbij bespaarde kosten en een gewoonlijk mogelijke alternatieve bezetting van de vakantiewoning in aanmerking worden genomen. Deze forfaitaire herroepingskosten bedragen:

  • Bij een herroeping tot de 90e dag voor aanvang van de bezetting: 30% van de totale prijs.
  • Bij een herroeping van de 89e dag tot de 60e dag voor aanvang van de bezetting: 50% van de totale prijs.
  • Bij een herroeping van de 59e tot de 30e dag voor aanvang van de bezetting: 75% van de totale prijs.
  • Bij een herroeping van de 29e dag tot de dag voor aanvang van de bezetting of bij niet aankomst zonder herroepingsverklaring: 90% van de totale prijs.

In geval van het in rekening brengen van forfaitaire herroepingskosten overeenkomstig de bovenstaande bepalingen 4.2 zijn de eigenaar/verhuurder niet verplicht om bewijs te leveren van een alternatieve bezetting van de vakantiewoning in de oorspronkelijk overeengekomen contractperiode. Het staat de klant echter uitdrukkelijk vrij om direct aan de verhuurder of aan CROVILLAS te bewijzen dat de verhuurder daadwerkelijk geen of een aanzienlijk lagere schade heeft geleden dan de respectievelijk gevorderde forfaitaire vergoeding. In geval van een dergelijk bewijs is de klant alleen verplicht het lagere bedrag te betalen.

Het staat de verhuurder vrij om in plaats van de forfaitaire vergoeding de concrete schade te vorderen, die in dat geval aan de klant moet worden gespecificeerd en onderbouwd, rekening houdend met een eventueel gerealiseerde alternatieve bezetting en de daarbij behorende gegevens, alsmede bespaarde kosten.

In elk geval van herroeping heeft de klant het recht om volgens de bepalingen van het boekingscontract een vervangende persoon aan te wijzen, die met alle rechten en plichten in het met de klant gesloten contract treedt. De verhuurder kan zelf of via CROVILLAS als vertegenwoordiger bezwaar maken tegen de toetreding van de vervangende persoon tot het contract, indien deze of zijn meereizende personen niet aan de contractuele afspraken voldoen of andere essentiële contractuele omstandigheden bij de vervangende persoon of zijn meereizenden niet aanwezig zijn.

Het afsluiten van een annuleringsverzekering en een verzekering ter dekking van de repatriëringskosten bij ongeval of ziekte wordt uitdrukkelijk aanbevolen. Deze kan onder andere via de servicepagina van CROVILLAS worden afgesloten.

Er bestaat geen contractueel of wettelijk recht op het doorvoeren van wijzigingen na het sluiten van het contract met betrekking tot de reisdatum, de verblijfsduur, geboekte extra diensten of andere essentiële contractuele omstandigheden (omboeking). Indien een omboeking mogelijk is en deze op verzoek van de klant daadwerkelijk wordt uitgevoerd, kan CROVILLAS namens de eigenaar tot 90 dagen voor aanvang van de bezetting een omboekingsvergoeding van 25,- EUR per omboeking vragen. Omboekingsverzoeken die na het verstrijken van deze termijn worden gedaan, kunnen, indien mogelijk, alleen worden uitgevoerd na herroeping van het contract onder de bovenstaande voorwaarden en gelijktijdige nieuwe boeking. Dit geldt niet voor omboekingsverzoeken die slechts geringe kosten veroorzaken.

Terugtrekking door de verhuurder

Indien de uitvoering van het contract aanzienlijk wordt bemoeilijkt, bedreigd of beïnvloed door overmacht die bij het sluiten van het contract niet te voorzien was, kunnen zowel de klant als de verhuurder, vertegenwoordigd door CROVILLAS, het contract opzeggen. In dit geval wordt de overeenkomstige toepassing van de bepalingen van § 651 j van het Burgerlijk Wetboek van de Bondsrepubliek Duitsland en de bepalingen waarnaar in deze bepaling wordt verwezen, overeengekomen.

De verhuurder, of diens plaatselijke gemachtigde of CROVILLAS als hun vertegenwoordiger, kan het contract na aanvang van de bezetting opzeggen indien de klant en/of zijn medereizigers de uitvoering van het contract ondanks een waarschuwing blijvend verstoren of indien zij zich in zodanige mate contractbreuk plegen dat onmiddellijke beëindiging van het contract gerechtvaardigd is. Dit geldt met name in het geval van opzettelijke of grove nalatige beschadiging van het vakantiehuis en de inventaris, evenals een schuldige schending van de bijzondere verplichtingen volgens punt 11 van deze voorwaarden. Indien het contract wordt opgezegd, behoudt de verhuurder het recht op de totale prijs; de verhuurder moet echter de waarde van bespaarde uitgaven en de voordelen die hij heeft verkregen door een andere bezetting van het vakantiehuis in mindering brengen.

Niet-gebruikte diensten

Indien de klant contractuele diensten, die hem contractueel ter beschikking zijn gesteld, met name als gevolg van late aankomst en/of vroegtijdig vertrek wegens ziekte of om andere redenen die niet te wijten zijn aan de verhuurder of CROVILLAS, niet of niet volledig gebruikt, heeft de klant geen recht op een gedeeltelijke terugbetaling.

De verhuurder betaalt echter aan de klant de bedragen terug die hij heeft verkregen uit een andere bezetting van het object.

De klant wordt erop gewezen dat de kosten die voortvloeien uit een onvrijwillige onderbreking van het verblijf alleen kunnen worden gedekt door een speciale reisannuleringsverzekering en niet door een gewone annuleringsverzekering. Een dergelijke reisannuleringsverzekering is niet inbegrepen in de prijs van het vakantieverblijf. Het afsluiten ervan wordt aanbevolen.

Borg

De verhuurder is gerechtigd om na het afsluiten van het contract, bij de intrek of bij de sleuteloverdracht (voor zover dit, bijvoorbeeld bij late aankomst of sleutelafgifte, niet mogelijk is, ook nog later) een borg te vragen, voor zover dit blijkt uit de beschrijving van het vakantiehuis en/of de boekingsbevestiging.

De borgrelatie komt uitsluitend tot stand tussen de klant en de verhuurder. CROVILLAS heeft geen enkele verplichting tot afrekening of terugbetaling van de borg.

Indien het vakantiehuis en/of de faciliteiten evenals de tuin bij teruggave schade vertonen, waarbij er gegronde reden is om aan te nemen dat deze door de klant of zijn medereizigers zijn veroorzaakt, is de verhuurder gerechtigd de naar verwachting ontstane kosten voor het dekken van de schade van de borg in te houden. Voor zover in de objectbeschrijving uitdrukkelijk vermeld, kan de verhuurder de borg ook gebruiken om bijkomende kosten zoals elektriciteit, water, verwarming, haardhout, tussentijdse schoonmaak en andere ter plaatse afgenomen extra diensten te verrekenen.

De verhuurder verstrekt een afrekening van de borg bij vertrek van de klant, betaalt het terug te betalen borgbedrag contant uit en/of maakt aanspraak op de door hem geclaimde inhoudingen. De klant behoudt in geval van een dergelijke inhouding alle bezwaren tegen de grond en de hoogte van de aanspraak waarop de inhouding is gebaseerd.

Inreisvoorwaarden

Voor Duitse staatsburgers is een geldige identiteitskaart of kinderidentiteitskaart (geen vervangende documenten!) voldoende voor (Variable).

De binnenlandse vertegenwoordiging of een consulaat kan informatie verstrekken over de voorschriften die buitenlandse klanten in acht moeten nemen. Zonder uitdrukkelijke overeenkomst hierover heeft CROVILLAS geen verplichting om inlichtingen in te winnen en/of te wijzen op inreisvoorwaarden voor niet-EG-burgers, staatlozen of personen met een vergelijkbare status.

Verplichtingen van de klant tegenover CROVILLAS en de verhuurder, opzegging door de klant

Gebreken in de bemiddelingsdienst van CROVILLAS moeten door de klant onmiddellijk aan deze worden gemeld en de gelegenheid tot herstel worden gegeven. Indien deze melding op verwijtbare wijze achterwege blijft, vervallen alle aanspraken van de klant uit de bemiddelingsovereenkomst, voor zover CROVILLAS in staat zou zijn geweest om passende maatregelen te nemen.

Gebreken van het vakantieverblijf zelf, de faciliteiten ervan of andere gebreken of storingen moeten door de klant onmiddellijk worden gemeld aan de door CROVILLAS genoemde instantie, zonder speciale melding aan de verhuurder zelf, en herstel moet worden geëist. Indien deze melding op verwijtbare wijze achterwege blijft, heeft de klant geen aanspraken tegenover de verhuurder, voor zover deze in staat zou zijn geweest om het gebrek of de storing direct of door het ter beschikking stellen van een gelijkwaardig ander vakantieverblijf te verhelpen.

Om te voorkomen dat de klant bij schade aan het vakantieobject of de faciliteiten nadelen ondervindt met betrekking tot de bewijslast van zijn schuld of onschuld of de hoogte van de schade, wordt dringend aanbevolen om dergelijke schade bij aankomst of later onmiddellijk te melden aan de verhuurder of zijn hiervoor aangewezen vertegenwoordigers, ook als de klant dergelijke schade niet zelf heeft veroorzaakt en ook als deze voor hem niet storend is.

Indien het verblijf in het vakantieverblijf door een gebrek of storing, waarvoor de verhuurder contractueel aansprakelijk is, aanzienlijk wordt belemmerd, kan de klant de overeenkomst met de verhuurder opzeggen. Hetzelfde geldt als voortzetting van het verblijf voor de klant als gevolg van een dergelijk gebrek of een dergelijke storing om een belangrijke, voor CROVILLAS herkenbare reden onredelijk is. De opzegging is pas toegestaan als de verhuurder of, indien aanwezig en contractueel als contactpersoon overeengekomen, zijn vertegenwoordigers, een door de klant bepaalde redelijke termijn hebben laten verstrijken zonder herstelmaatregelen te nemen. Het bepalen van een termijn is niet nodig als herstel onmogelijk is of door de verhuurder of zijn vertegenwoordigers wordt geweigerd of als de onmiddellijke opzegging van de overeenkomst gerechtvaardigd is door een bijzonder belang van de klant.

Aansprakelijkheid

De contractuele aansprakelijkheid van CROVILLAS als bemiddelaar uit de bemiddelingsovereenkomst is, voor alle schade van de klant die geen lichamelijk letsel betreft, beperkt tot drie keer de waarde van de bemiddelde dienst, voor zover de schade van de klant niet door CROVILLAS opzettelijk of door grove nalatigheid is veroorzaakt of CROVILLAS voor een schade alleen verantwoordelijk is vanwege de schuld van een hulppersoon.

Verplichtingen tegenover de vakantiewoningaanbieder

Het contractobject mag alleen bezet worden door het aantal personen dat in het contract is aangegeven. In geval van overbezetting heeft de verhuurder het recht om een extra redelijke vergoeding voor de periode van overbezetting te eisen en de overtollige personen moeten het object onmiddellijk verlaten.

Het ontvangen van gasten van de klant is beperkt tot een periode van 24 uur en maximaal één overnachting. Een langduriger verblijf van gasten vereist de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de verhuurder en kan door deze afhankelijk worden gesteld van de betaling van een extra vergoeding door de klant.

Zonder uitdrukkelijke toestemming van de verhuurder zijn wisselende bezettingen, dus een wisseling of opvolging van personen die de vakantiewoning daadwerkelijk bewonen met betrekking tot individuele personen of in het geheel, niet toegestaan. In geval van een overeenkomstig contractbreukgedrag heeft de verhuurder het recht om een extra vergoeding te eisen.

Het opzetten van tenten, caravans etc. op het terrein is niet toegestaan.

De klant verplicht zich, tevens voor zijn medereizigers in hun vertegenwoordiging, de vakantiewoning en zijn faciliteiten zorgvuldig te behandelen, en de verhuurder alle schade en gebreken tijdens de bezettingsperiode zo snel mogelijk te melden.

Ruimtes, installaties of terreinen die in verband staan met de vakantiewoning en in de beschrijving van de vakantiewoning of overeenkomstige lokale aanwijzingen zodanig zijn aangeduid dat ze niet tot de contractueel verschuldigde prestaties behoren, mogen door de klant en zijn medereizigers niet betreden worden.

De klant is verplicht het huis bij vertrek opgeruimd, schoon en netjes achter te laten. Overgebleven levensmiddelen moeten worden meegenomen of weggegooid. Het afval moet ook zelf worden weggegooid. Als de vakantiewoning niet correct wordt achtergelaten, heeft de verhuurder het recht om de gemaakte kosten van de borg in te houden.

Huisdieren mogen alleen worden meegenomen als a) dit in de beschrijving van het object is voorzien b) bij de boeking waarheidsgetrouwe informatie over soort, ras en grootte is verstrekt c) in de boekingsbevestiging een uitdrukkelijke toezegging met betrekking tot de toelating van het huisdier is gedaan d) en de dieren zindelijk en goed opgevoed zijn en overeenkomen met de bij de boeking verstrekte informatie.

Bedden en banken zijn voorbehouden aan de tweebenigen.

Verjaring van aanspraken uit de bemiddelingsovereenkomst

Aanspraken van de klant uit de bemiddelingsovereenkomst, die gebaseerd zijn op de schending van het leven, het lichaam of de gezondheid, inclusief contractuele aanspraken op smartengeld, die gebaseerd zijn op een nalatige plichtsverzuim van CROVILLAS of een opzettelijke of nalatige plichtsverzuim van een wettelijke vertegenwoordiger of hulppersoon van CROVILLAS, verjaren in drie jaar. Dit geldt ook voor aanspraken op de vergoeding van andere schade, die gebaseerd zijn op een grove nalatige plichtsverzuim van CROVILLAS of op een opzettelijke of grove nalatige plichtsverzuim van een wettelijke vertegenwoordiger of hulppersoon van CROVILLAS.

Alle overige aanspraken uit de bemiddelingsovereenkomst verjaren in één jaar.

De verjaring volgens de punten 12.1 en 12.2 begint met het einde van het kalenderjaar waarin de aanspraak is ontstaan en de klant van de aanspraak kennis heeft genomen of zonder grove nalatigheid kennis had moeten nemen. Valt de laatste dag van de termijn op een zondag, een op de plaats van verklaring erkende algemene feestdag of een zaterdag, dan treedt in plaats van een dergelijke dag de volgende werkdag.

Indien er tussen de klant en CROVILLAS onderhandelingen plaatsvinden over de aanspraak of de omstandigheden die de aanspraak rechtvaardigen, wordt de verjaring opgeschort totdat de klant of CROVILLAS de voortzetting van de onderhandelingen weigert. De verjaring treedt op zijn vroegst drie maanden na het einde van de opschorting in.

Rechtskeuze en bevoegde rechtbank

Met betrekking tot de bemiddelingsactiviteiten van CROVILLAS is uitsluitend Duits recht van toepassing op de gehele rechts- en contractuele verhouding tussen de klant en CROVILLAS.

De klant kan CROVILLAS, voor zover CROVILLAS als bemiddelaar wordt aangesproken, alleen op zijn vestigingsplaats aanklagen.

Voor vorderingen van CROVILLAS tegen de klant, voor zover aanspraken uit de bemiddelingsovereenkomst worden ingeroepen, is de woonplaats van de klant bepalend. Voor vorderingen tegen klanten die handelaren zijn, rechtspersonen van publiek of privaat recht of personen die hun woonplaats of gewone verblijfplaats in het buitenland hebben of waarvan de woonplaats of gewone verblijfplaats op het moment van de dagvaarding niet bekend is, wordt, voor zover aanspraken uit de bemiddelingsovereenkomst worden ingeroepen, de vestigingsplaats van CROVILLAS als bevoegde rechtbank overeengekomen.

De bovenstaande bepalingen zijn niet van toepassing indien en voor zover uit dwingende bepalingen van internationale verdragen of Europese regelgeving, die van toepassing zijn op de bemiddelingsovereenkomst tussen de klant en CROVILLAS, iets anders ten gunste van de klant voortvloeit of indien en voor zover dwingende bepalingen van toepassing op de reisbemiddelingsovereenkomst in de lidstaat van de EU waartoe de klant behoort, gunstiger zijn voor de klant dan de bovenstaande bepalingen of de overeenkomstige Duitse voorschriften.