Alleen voor de volgende 100 boekingen: Verzeker jezelf van 10% Last-Minute-Korting op alle villa's bij aankomst tot 31-08-2024.

97/100 keer ingewisseld
Crovillas

Gegevensbescherming

1. Gegevensbescherming in een oogopslag

Algemene informatie

De volgende informatie geeft een eenvoudig overzicht van wat er gebeurt met uw persoonlijke gegevens wanneer u deze website bezoekt. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Uitgebreide informatie over gegevensbescherming vindt u in ons privacybeleid dat onder deze tekst wordt vermeld.

Gegevensverzameling op deze website

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverzameling op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de websitebeheerder. De contactgegevens van de verantwoordelijke partij vindt u in de sectie "Informatie over de verantwoordelijke partij" in dit privacybeleid.

Hoe verzamelen we uw gegevens?

Uw gegevens worden verzameld doordat u deze aan ons verstrekt. Dit kan bijvoorbeeld gegevens zijn die u invoert in een contactformulier.

Andere gegevens worden automatisch of na uw toestemming verzameld door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijvoorbeeld internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van de paginaweergave). De verzameling van deze gegevens gebeurt automatisch zodra u deze website betreedt.

Waarvoor gebruiken we uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om een foutloze levering van de website te waarborgen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt voor de analyse van uw gebruikersgedrag.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U heeft te allen tijde het recht om kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U heeft ook het recht om correctie of verwijdering van deze gegevens te verzoeken. Indien u toestemming heeft gegeven voor de gegevensverwerking, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken voor de toekomst. Bovendien heeft u het recht om onder bepaalde omstandigheden de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verzoeken. Daarnaast heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

U kunt te allen tijde contact met ons opnemen voor meer informatie over gegevensbescherming en andere vragen over dit onderwerp.

---<DOC_BEGIN---

Analyse-Tools en tools van derden

Bij het bezoeken van deze website kan uw surfgedrag statistisch worden geanalyseerd. Dit gebeurt voornamelijk met zogenaamde analyseprogramma's.

Gedetailleerde informatie over deze analyseprogramma's vindt u in het volgende privacybeleid.

2. Hosting en Content Delivery Networks (CDN)

Wij hosten de inhoud van onze website bij de volgende aanbieder:

Extern Hosting

Deze website wordt extern gehost. De persoonsgegevens die op deze website worden verzameld, worden opgeslagen op de servers van de host / hosts. Dit kan met name gaan om IP-adressen, contactverzoeken, meta- en communicatiegegevens, contractgegevens, contactgegevens, namen, websitebezoeken en andere gegevens die worden gegenereerd via een website.

Het externe hosting wordt uitgevoerd met als doel de contractuele verplichtingen tegenover onze potentiële en bestaande klanten na te komen (Art. 6 lid 1 lit. b AVG) en in het belang van een veilige, snelle en efficiënte levering van onze online diensten door een professionele aanbieder (Art. 6 lid 1 lit. f AVG). Indien er om toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van Art. 6 lid 1 lit. a AVG en § 25 lid 1 TTDSG, voor zover de toestemming het opslaan van cookies of toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. apparaatfingerprinting) omvat in de zin van de TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Onze host(s) zal/zullen uw gegevens alleen verwerken voor zover dit nodig is om zijn verplichtingen na te komen en onze instructies met betrekking tot deze gegevens opvolgen.

We maken gebruik van de volgende host(s):

Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA

Verwerking in opdracht

We hebben een verwerkingsovereenkomst (AVV) gesloten voor het gebruik van de bovengenoemde dienst. Dit is een wettelijk verplichte overeenkomst die ervoor zorgt dat deze de persoonsgegevens van onze websitebezoekers alleen verwerkt volgens onze instructies en in overeenstemming met de AVG.

Cloudflare

We maken gebruik van de dienst "Cloudflare". De aanbieder is Cloudflare Inc., 101 Townsend St., San Francisco, CA 94107, Verenigde Staten (hierna "Cloudflare").

Cloudflare biedt een wereldwijd gedistribueerd Content Delivery Network met DNS aan. Technisch gezien wordt de informatieoverdracht tussen uw browser en onze website via het netwerk van Cloudflare geleid. Dit stelt Cloudflare in staat om het dataverkeer tussen uw browser en onze website te analyseren en als filter te dienen tussen onze servers en potentieel schadelijk internetverkeer. Cloudflare kan ook cookies of andere technologieën gebruiken om internetgebruikers te herkennen, die echter alleen worden gebruikt voor het hier beschreven doel.

Het gebruik van Cloudflare is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang bij een zo foutloos en veilig mogelijke levering van onze website (Art. 6 lid 1 lit. f AVG).

De gegevensoverdracht naar de Verenigde Staten is gebaseerd op de standaard contractuele clausules van de Europese Commissie. Details vindt u hier: https://www.cloudflare.com/privacypolicy/.

Meer informatie over beveiliging en gegevensbescherming bij Cloudflare vindt u hier: https://www.cloudflare.com/privacypolicy/.

Verwerking van opdrachten

We hebben een verwerkingsovereenkomst (AVV) gesloten voor het gebruik van de bovengenoemde dienst. Dit is een wettelijk verplichte overeenkomst die ervoor zorgt dat deze de persoonsgegevens van onze websitebezoekers alleen verwerkt volgens onze instructies en in overeenstemming met de AVG.

---<DOC_BEGIN---

Google Cloud CDN

We maken gebruik van het Content Delivery Network Google Cloud CDN. De provider is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google biedt een wereldwijd gedistribueerd Content Delivery Network aan. Hierbij wordt technisch de informatieoverdracht tussen uw browser en onze website via het netwerk van Google geleid. Hierdoor kunnen we de wereldwijde bereikbaarheid en prestaties van onze website verbeteren.

Het gebruik van Google Cloud CDN is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang bij een zo foutloos en veilig mogelijke levering van onze webdiensten (Art. 6 lid 1 lit. f AVG).

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractuele clausules van de Europese Commissie. Details vindt u hier: https://cloud.google.com/terms/eu-model-contract-clause.

Meer informatie over Google Cloud CDN vindt u hier: https://cloud.google.com/cdn/docs/overview?hl=de.

3. Algemene informatie en verplichte informatie

Privacy

De exploitanten van deze pagina's nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. We behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming en deze privacyverklaring.

Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonlijke gegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Deze privacyverklaring legt uit welke gegevens we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Het legt ook uit hoe en met welk doel dit gebeurt.

Wij wijzen erop dat gegevensoverdracht via internet (bijv. bij communicatie via e-mail) beveiligingslacunes kan vertonen. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Opmerking over de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke instantie voor gegevensverwerking op deze website is:

Crovillas GmbH Werner-Bock-Straße 40 33602 Bielefeld

Telefoon: +49 (0)521 – 430 69 899 E-mail: info@crovillas.com

De verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over de doeleinden en middelen van de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen, enz.).

Bewaartermijn

Tenzij in dit privacybeleid een specifiekere bewaartermijn is vermeld, blijven uw persoonlijke gegevens bij ons totdat het doel van de gegevensverwerking is vervallen. Als u een rechtmatig verzoek tot verwijdering indient of uw toestemming voor gegevensverwerking intrekt, worden uw gegevens verwijderd, tenzij we andere wettelijk toegestane redenen hebben om uw persoonlijke gegevens te bewaren (bijv. fiscale of handelsrechtelijke bewaartermijnen); in het laatste geval wordt de verwijdering uitgevoerd na het wegvallen van deze redenen.

Algemene informatie over de wettelijke basis van gegevensverwerking op deze website

Indien u heeft ingestemd met de gegevensverwerking, verwerken wij uw persoonlijke gegevens op basis van Art. 6 lid 1 lit. a AVG of Art. 9 lid 2 lit. a AVG, indien bijzondere categorieën van gegevens worden verwerkt volgens Art. 9 lid 1 AVG. In het geval van uitdrukkelijke toestemming voor de overdracht van persoonsgegevens naar derde landen, vindt de gegevensverwerking ook plaats op basis van Art. 49 lid 1 lit. a AVG. Indien u heeft ingestemd met de opslag van cookies of met toegang tot informatie op uw eindapparaat (bijv. via apparaatfingerprinting), vindt de gegevensverwerking ook plaats op basis van § 25 lid 1 TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Indien uw gegevens nodig zijn voor de uitvoering van een overeenkomst of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, verwerken wij uw gegevens op basis van Art. 6 lid 1 lit. b AVG. Bovendien verwerken wij uw gegevens indien dit noodzakelijk is voor de nakoming van een wettelijke verplichting op basis van Art. 6 lid 1 lit. c AVG. De gegevensverwerking kan ook plaatsvinden op basis van ons gerechtvaardigd belang volgens Art. 6 lid 1 lit. f AVG. In de volgende alinea's van deze privacyverklaring wordt informatie verstrekt over de respectievelijke relevante wettelijke grondslagen in elk individueel geval.

Opmerking over gegevensoverdracht naar de VS en andere derde landen

Wij maken onder andere gebruik van tools van bedrijven gevestigd in de VS of andere landen die niet voldoen aan de privacywetgeving. Als deze tools actief zijn, kunnen uw persoonlijke gegevens naar deze derde landen worden overgebracht en daar worden verwerkt. Wij wijzen erop dat in deze landen geen privacybeschermingsniveau vergelijkbaar met dat van de EU kan worden gegarandeerd. Bijvoorbeeld zijn Amerikaanse bedrijven verplicht persoonlijke gegevens aan veiligheidsinstanties te verstrekken, zonder dat u als betrokkene hiertegen juridisch kunt optreden. Het kan dus niet worden uitgesloten dat Amerikaanse autoriteiten (bijv. inlichtingendiensten) uw gegevens die op Amerikaanse servers staan, verwerken, analyseren en permanent opslaan voor surveillancedoeleinden. Wij hebben geen invloed op deze verwerkingen.

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingsactiviteiten zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt op elk moment uw eerder gegeven toestemming intrekken. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die vóór de intrekking heeft plaatsgevonden, blijft onaangetast.

Recht op bezwaar tegen gegevensverzameling in specifieke gevallen en tegen direct marketing (Art. 21 AVG)

ALS DE GEGEVENSBESCHERMING IS GEBASEERD OP ART. 6 ABS. 1 LIT. E OF F AVG, HEEFT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT OM OP GROND VAN UW SPECIFIEKE SITUATIE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS; DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING DIE OP DEZE BEPALINGEN IS GEBASEERD. DE RESPECTIEVELIJKE RECHTSGRONDSLAG VOOR DE VERWERKING KUNT U VINDEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING. ALS U BEZWAAR MAAKT, ZULLEN WIJ UW BETROKKEN PERSOONSGEGEVENS NIET MEER VERWERKEN, TENZIJ WIJ DWINGENDE GERECHTVAARDIGDE GRONDEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANTONEN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN OF DIE VERBAND HOUDEN MET DE VASTSTELLING, UITOEFENING OF VERDEDIGING VAN RECHTSVORDERINGEN (BEZWAAR VOLGENS ART. 21 LID 1 AVG).

ALS UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT VOOR DIRECT MARKETING, HEEFT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS VOOR DERGELIJKE MARKETINGDOELEINDEN; DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING VOOR ZOVER DIE VERBAND HOUDT MET DERGELIJKE DIRECT MARKETING. ALS U BEZWAAR MAAKT, ZULLEN UW PERSOONSGEGEVENS DAARNA NIET MEER WORDEN GEBRUIKT VOOR DIRECT MARKETINGDOELEINDEN (BEZWAAR VOLGENS ART. 21 LID 2 AVG).

Klachtrecht bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van schendingen van de AVG hebben betrokkenen het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar zij hun gewone verblijfplaats hebben, hun werkplek of de plaats van de vermeende schending. Het klachtrecht laat andere bestuursrechtelijke of gerechtelijke rechtsmiddelen onverlet.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U heeft het recht om gegevens die wij op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst automatisch verwerken, in een gangbaar, machinaal leesbaar formaat te ontvangen of aan een derde partij over te laten dragen. Indien u de directe overdracht van de gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke verzoekt, zal dit alleen worden gedaan voor zover dit technisch haalbaar is.

Informatie, verwijdering en correctie

U heeft te allen tijde het recht om kosteloos informatie te verkrijgen over uw opgeslagen persoonlijke gegevens, hun herkomst en ontvangers en het doel van de gegevensverwerking, en indien van toepassing, het recht om deze gegevens te corrigeren of te verwijderen. Voor dit doel en voor verdere vragen met betrekking tot persoonlijke gegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

Recht op beperking van verwerking

U heeft het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verzoeken. U kunt hiervoor te allen tijde contact met ons opnemen. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen:

  • Als u de juistheid van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens betwist, hebben we meestal tijd nodig om dit te controleren. Gedurende de controle heeft u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verzoeken.
  • Als de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig is gebeurd/gebeurt, kunt u in plaats van verwijdering verzoeken om beperking van de gegevensverwerking.
  • Als we uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben, maar u ze wel nodig heeft voor de uitoefening, verdediging of vaststelling van rechtsvorderingen, heeft u het recht om in plaats van verwijdering de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verzoeken.
  • Als u bezwaar heeft gemaakt op grond van artikel 21, lid 1 van de AVG, moet er een afweging worden gemaakt tussen uw belangen en die van ons. Zolang niet duidelijk is wiens belangen zwaarder wegen, heeft u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verzoeken.

Als u de verwerking van uw persoonsgegevens heeft beperkt, mogen deze gegevens - afgezien van hun opslag - alleen met uw toestemming worden verwerkt of om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van groot openbaar belang van de Europese Unie of van een lidstaat.

SSL- of TLS-versleuteling

Deze pagina maakt gebruik van een SSL- of TLS-versleuteling om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of vragen die u als pagina-eigenaar naar ons stuurt. U herkent een versleutelde verbinding doordat de adresbalk van de browser verandert van "http://" naar "https://" en aan het slotpictogram in uw browserbalk.

Wanneer de SSL- of TLS-versleuteling is geactiveerd, kunnen de gegevens die u naar ons verzendt, niet door derden worden gelezen.

Versleutelde betalingen op deze website

Indien er na het afsluiten van een betaalde overeenkomst een verplichting bestaat om ons uw betalingsgegevens (bijv. bankrekeningnummer bij automatische incasso) te verstrekken, zijn deze gegevens nodig voor de betalingsverwerking.

De betalingstransactie via gangbare betaalmethoden (Visa/MasterCard, automatische incasso) verloopt uitsluitend via een versleutelde SSL- of TLS-verbinding. U herkent een versleutelde verbinding doordat de adresbalk van de browser verandert van "http://" naar "https://" en aan het slotpictogram in uw browserbalk.

Bij versleutelde communicatie kunnen uw betalingsgegevens die u aan ons verstrekt, niet door derden worden gelezen.

---<DOC_BEGIN---

Bezwaar tegen reclame e-mails

Het gebruik van contactgegevens die zijn gepubliceerd in het kader van de wettelijke verplichting tot het verstrekken van een impressum voor het verzenden van niet uitdrukkelijk gevraagde reclame en informatiemateriaal wordt hierbij betwist. De exploitanten van de pagina's behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen in geval van ongevraagde toezending van reclame-informatie, bijvoorbeeld via spam e-mails.

Gegevensverzameling op deze website

Cookies

Onze websites maken gebruik van zogenaamde "cookies". Cookies zijn kleine gegevenspakketten en veroorzaken geen schade aan uw apparaat. Ze worden tijdelijk op uw apparaat opgeslagen voor de duur van een sessie (sessiecookies) of permanent (permanente cookies). Sessiecookies worden automatisch verwijderd na uw bezoek. Permanente cookies blijven op uw apparaat staan totdat u ze zelf verwijdert of totdat ze automatisch worden verwijderd door uw webbrowser.

Cookies kunnen afkomstig zijn van ons (First-Party-Cookies) of van derden (zogenaamde Third-Party-Cookies). Third-Party-Cookies maken de integratie van bepaalde diensten van derden binnen websites mogelijk (bijv. cookies voor de verwerking van betalingen).

Cookies hebben verschillende functies. Veel cookies zijn technisch noodzakelijk, omdat bepaalde websitefuncties niet zouden werken zonder deze (bijv. de winkelwagenfunctie of het weergeven van video's). Andere cookies kunnen worden gebruikt voor het analyseren van gebruikersgedrag of voor reclamedoeleinden.

Cookies die nodig zijn voor het uitvoeren van de elektronische communicatie, voor het aanbieden van bepaalde door u gewenste functies (bijv. voor de winkelwagenfunctie) of voor het optimaliseren van de website (bijv. cookies voor het meten van het webpubliek) worden op basis van Art. 6 lid 1 lit. f AVG opgeslagen, tenzij een andere rechtsgrond wordt vermeld. De website-exploitant heeft een legitiem belang bij het opslaan van noodzakelijke cookies voor het technisch foutloos en geoptimaliseerd aanbieden van zijn diensten. Indien toestemming is gevraagd voor het opslaan van cookies en vergelijkbare herkenningstechnologieën, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van deze toestemming (Art. 6 lid 1 lit. a AVG en § 25 lid 1 TTDSG); de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaan, het accepteren van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten, en het automatisch verwijderen van cookies bij het sluiten van de browser activeren. Als u cookies uitschakelt, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Welke cookies en diensten op deze website worden gebruikt, kunt u vinden in dit privacybeleid.

Serverlogbestanden

De provider van de pagina's verzamelt en slaat automatisch informatie op in zogenaamde serverlogbestanden die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Dit zijn:

  • Type browser en browserversie
  • Gebruikt besturingssysteem
  • Referrer-URL
  • Hostnaam van de toegankelijke computer
  • Tijd van de serveraanvraag
  • IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

Het verzamelen van deze gegevens gebeurt op basis van Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij de technisch foutloze weergave en optimalisatie van zijn website - hiervoor moeten de serverlogbestanden worden vastgelegd.

Contactformulier

Als u ons vragen stuurt via het contactformulier, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar heeft opgegeven, bij ons opgeslagen voor de verwerking van de aanvraag en voor het geval van vervolgvragen. Deze gegevens worden niet zonder uw toestemming doorgegeven.

De verwerking van deze gegevens gebeurt op basis van Art. 6 Abs. 1 lit. b AVG, voor zover uw aanvraag verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst of nodig is voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang bij een effectieve verwerking van de aan ons gerichte vragen (Art. 6 Abs. 1 lit. f AVG) of op uw toestemming (Art. 6 Abs. 1 lit. a AVG) indien deze is gevraagd; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De gegevens die u heeft ingevoerd in het contactformulier blijven bij ons totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor de gegevensopslag vervalt (bijvoorbeeld na voltooiing van de verwerking van uw aanvraag). Verplichte wettelijke bepalingen - met name bewaartermijnen - blijven onaangetast.

Aanvraag per e-mail, telefoon of fax

Wanneer u contact met ons opneemt via e-mail, telefoon of fax, wordt uw aanvraag inclusief alle daaruit voortvloeiende persoonlijke gegevens (naam, aanvraag) bij ons opgeslagen en verwerkt met als doel uw verzoek te verwerken. Deze gegevens worden niet zonder uw toestemming doorgegeven.

De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op Art. 6 Abs. 1 lit. b AVG, indien uw aanvraag verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk is voor het nemen van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang bij een effectieve verwerking van de aan ons gerichte verzoeken (Art. 6 Abs. 1 lit. f AVG) of op uw toestemming (Art. 6 Abs. 1 lit. a AVG) indien deze is gevraagd; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De gegevens die u ons verstrekt via contactverzoeken blijven bij ons totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor de gegevensopslag vervalt (bijvoorbeeld na voltooiing van de verwerking van uw verzoek). Verplichte wettelijke bepalingen - met name wettelijke bewaartermijnen - blijven van kracht.

Gebruik van Chatbots

We gebruiken chatbots om met u te communiceren. Chatbots zijn in staat om te reageren op uw vragen en andere invoer zonder menselijke hulp. Hiervoor analyseren de chatbots naast uw invoer ook andere gegevens om passende antwoorden te geven (bijv. namen, e-mailadressen en andere contactgegevens, klantnummers en andere identificatoren, bestellingen en chatgeschiedenis). Bovendien kunnen via de chatbot uw IP-adres, logbestanden, locatiegegevens en andere metadata worden verzameld. Deze gegevens worden opgeslagen op de servers van de chatbotprovider.

Op basis van de verzamelde gegevens kunnen gebruikersprofielen worden aangemaakt. Bovendien kunnen de gegevens worden gebruikt voor het tonen van op interesse gebaseerde advertenties, mits aan de overige wettelijke vereisten (met name toestemming) is voldaan. Hiervoor kunnen de chatbots worden gekoppeld aan analyse- en advertentietools.

De verzamelde gegevens kunnen ook worden gebruikt om onze chatbots en hun reactiegedrag te verbeteren (machine learning).

De gegevens die u invoert tijdens de communicatie blijven bij ons of bij de chatbotbeheerder totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel van de gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijv. na voltooiing van de verwerking van uw verzoek). Verplichte wettelijke bepalingen - met name bewaartermijnen - blijven van kracht.

De rechtsgrondslag voor het gebruik van chatbots is artikel 6, lid 1, onder b, AVG, indien de chatbot wordt gebruikt voor het aangaan van een overeenkomst of in het kader van de uitvoering van een overeenkomst. Indien een passende toestemming is verkregen, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder a, AVG en § 25, lid 1, TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. apparaatfingerprinting) omvat in de zin van de TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. In alle andere gevallen is het gebruik gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang bij een zo effectief mogelijke klantcommunicatie (artikel 6, lid 1, onder f, AVG).

Sociale Media

Facebook

Op deze website zijn elementen van het sociale netwerk Facebook geïntegreerd. De aanbieder van deze dienst is Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland. Volgens Facebook worden de verzamelde gegevens echter ook overgedragen naar de VS en andere derde landen.

Een overzicht van de Facebook Social-Media-elementen vindt u hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE.

Wanneer het Social-Media-element actief is, wordt er een directe verbinding gemaakt tussen uw apparaat en de Facebook-server. Facebook ontvangt dan de informatie dat u deze website heeft bezocht met uw IP-adres. Als u op de Facebook "Vind ik leuk"-knop klikt terwijl u bent ingelogd op uw Facebook-account, kunt u de inhoud van deze website koppelen aan uw Facebook-profiel. Hierdoor kan Facebook het bezoek aan deze website koppelen aan uw gebruikersaccount. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina's geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens en het gebruik ervan door Facebook. Meer informatie hierover vindt u in het privacybeleid van Facebook op: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.

Indien toestemming is verkregen, wordt de bovengenoemde dienst gebruikt op basis van Art. 6 lid 1 lit. a AVG en § 25 TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Indien er geen toestemming is verkregen, wordt de dienst gebruikt op basis van ons gerechtvaardigd belang bij een zo uitgebreid mogelijke zichtbaarheid op sociale media.

Indien met behulp van de hier beschreven tool persoonsgegevens op onze website worden verzameld en doorgestuurd naar Facebook, zijn wij en Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland gezamenlijk verantwoordelijk voor deze gegevensverwerking (Art. 26 AVG). De gezamenlijke verantwoordelijkheid beperkt zich uitsluitend tot het verzamelen van de gegevens en de doorgifte ervan aan Facebook. De verwerking door Facebook na de doorgifte valt niet onder de gezamenlijke verantwoordelijkheid. Onze gezamenlijke verplichtingen zijn vastgelegd in een overeenkomst inzake gezamenlijke verwerking. De tekst van de overeenkomst vindt u op: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Volgens deze overeenkomst zijn wij verantwoordelijk voor het verstrekken van informatie over gegevensbescherming bij het gebruik van de Facebook-tool en voor de implementatie van de tool op onze website in overeenstemming met de gegevensbeschermingswetgeving. Facebook is verantwoordelijk voor de gegevensbeveiliging van de Facebook-producten. Betrokkenenrechten (bijv. verzoeken om informatie) met betrekking tot de gegevens die door Facebook worden verwerkt, kunnen rechtstreeks bij Facebook worden ingediend. Als u de betrokkenenrechten bij ons uitoefent, zijn wij verplicht deze door te geven aan Facebook.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details vindt u hier: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://de-de.facebook.com/help/566994660333381 en https://www.facebook.com/policy.php.

Instagram

Op deze website zijn functies van de dienst Instagram geïntegreerd. Deze functies worden aangeboden door Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.

Wanneer het social media-element actief is, wordt er een directe verbinding tot stand gebracht tussen uw apparaat en de Instagram-server. Instagram ontvangt hierdoor informatie over uw bezoek aan deze website.

Als u bent ingelogd op uw Instagram-account, kunt u door op de Instagram-knop te klikken de inhoud van deze website koppelen aan uw Instagram-profiel. Hierdoor kan Instagram uw bezoek aan deze website koppelen aan uw gebruikersaccount. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina's geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens en het gebruik ervan door Instagram.

Indien toestemming is verkregen, is het gebruik van de bovengenoemde dienst gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder a, van de AVG en § 25 TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Indien er geen toestemming is verkregen, wordt de dienst gebruikt op basis van ons gerechtvaardigd belang bij een zo uitgebreid mogelijke zichtbaarheid op sociale media.

Indien met behulp van de hier beschreven tool persoonsgegevens op onze website worden verzameld en doorgestuurd naar Facebook of Instagram, zijn wij en Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland gezamenlijk verantwoordelijk voor deze gegevensverwerking (artikel 26 AVG). De gezamenlijke verantwoordelijkheid beperkt zich uitsluitend tot het verzamelen van de gegevens en het doorsturen ervan naar Facebook of Instagram. De verwerking die na de doorsturing door Facebook of Instagram plaatsvindt, valt niet onder de gezamenlijke verantwoordelijkheid. De gezamenlijke verplichtingen zijn vastgelegd in een overeenkomst inzake gezamenlijke verwerking. De tekst van de overeenkomst vindt u op: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Volgens deze overeenkomst zijn wij verantwoordelijk voor het verstrekken van informatie over gegevensbescherming bij het gebruik van de Facebook- of Instagram-tool en voor de gegevensbeschermingsrechtelijk veilige implementatie van de tool op onze website. Facebook is verantwoordelijk voor de gegevensbeveiliging van de Facebook- of Instagram-producten. Betrokkenenrechten (bijv. verzoeken om informatie) met betrekking tot de gegevens die worden verwerkt door Facebook of Instagram, kunt u rechtstreeks bij Facebook uitoefenen. Als u uw rechten als betrokkene bij ons uitoefent, zijn wij verplicht deze door te geven aan Facebook.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details vindt u hier: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://help.instagram.com/519522125107875 en https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Meer informatie hierover vindt u in het privacybeleid van Instagram: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

6. Analyse-Tools en Reclame

Google Tag Manager

We gebruiken Google Tag Manager. De provider is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Tag Manager is een tool waarmee we tracking- of statistiektools en andere technologieën op onze website kunnen integreren. Google Tag Manager maakt zelf geen gebruikersprofielen aan, slaat geen cookies op en voert geen zelfstandige analyses uit. Het dient alleen voor het beheer en de distributie van de tools die via het worden geïntegreerd. Google Tag Manager kan echter wel uw IP-adres vastleggen, dat ook naar het moederbedrijf van Google in de Verenigde Staten kan worden overgebracht.

Het gebruik van Google Tag Manager is gebaseerd op Art. 6 Abs. 1 lit. f AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij een snelle en eenvoudige integratie en beheer van verschillende tools op zijn website. Indien er om toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van Art. 6 Abs. 1 lit. a AVG en § 25 Abs. 1 TTDSG, voor zover de toestemming het opslaan van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. apparaatfingerprinting) omvat in de zin van de TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalyse-service Google Analytics. De aanbieder is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Analytics stelt de website-eigenaar in staat om het gedrag van de websitebezoekers te analyseren. Hierbij ontvangt de website-eigenaar verschillende gebruiksgegevens, zoals paginaweergaven, verblijfsduur, gebruikte besturingssystemen en de herkomst van de gebruiker. Deze gegevens worden samengevoegd in een gebruikers-ID en toegewezen aan het respectievelijke eindapparaat van de websitebezoeker.

Daarnaast kunnen we met Google Analytics onder andere uw muis- en scrollbewegingen en klikken opnemen. Google Analytics maakt ook gebruik van verschillende modelleringsbenaderingen om de verzamelde gegevens aan te vullen en maakt gebruik van machine learning-technologieën bij de gegevensanalyse.

Google Analytics maakt gebruik van technologieën die de herkenning van de gebruiker mogelijk maken voor het analyseren van het gebruikersgedrag (bijv. cookies of apparaatfingerprinting). De door Google verzamelde informatie over het gebruik van deze website wordt meestal naar een server van Google in de Verenigde Staten verzonden en daar opgeslagen.

Het gebruik van deze service is gebaseerd op uw toestemming op grond van artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG en § 25, lid 1, van de TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht naar de Verenigde Staten is gebaseerd op de standaard contractuele clausules van de Europese Commissie. Meer informatie vindt u hier: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Browser Plugin

U kunt de verzameling en verwerking van uw gegevens door Google voorkomen door de browser-plugin die beschikbaar is via de volgende link te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Meer informatie over hoe Google Analytics omgaat met gebruikersgegevens vindt u in het privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Opdrachtverwerking

We hebben een verwerkingsovereenkomst gesloten met Google en voldoen volledig aan de strenge voorschriften van de Duitse privacyautoriteiten bij het gebruik van Google Analytics.

Hotjar

Deze website maakt gebruik van Hotjar. De aanbieder is Hotjar Ltd., Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europa (Website: https://www.hotjar.com).

Hotjar is een tool voor het analyseren van het gebruikersgedrag op deze website. Met Hotjar kunnen we onder andere uw muis- en scrollbewegingen en klikken opnemen. Hotjar kan ook vaststellen hoelang u met de muisaanwijzer op een bepaalde plek bent gebleven. Op basis van deze informatie maakt Hotjar zogenaamde Heatmaps, waarmee kan worden vastgesteld welke delen van de website de voorkeur hebben van de websitebezoeker.

Daarnaast kunnen we zien hoelang u op een pagina bent gebleven en wanneer u deze heeft verlaten. We kunnen ook zien op welk punt u uw invoer in een contactformulier heeft afgebroken (zogenaamde conversietrechters).

Verder kunnen met Hotjar directe feedback van websitebezoekers worden verzameld. Deze functie is bedoeld om de webaanbiedingen van de website-eigenaar te verbeteren.

Hotjar maakt gebruik van technologieën die de herkenning van de gebruiker mogelijk maken voor het analyseren van het gebruikersgedrag (bijv. cookies of het gebruik van device fingerprinting).

Indien toestemming (Consent) is verkregen, wordt de bovengenoemde dienst uitsluitend gebruikt op basis van Art. 6 lid 1 lit. a AVG en § 25 TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Indien er geen toestemming is verkregen, wordt deze dienst gebruikt op basis van Art. 6 lid 1 lit. f AVG; de website-eigenaar heeft een legitiem belang bij het analyseren van het gebruikersgedrag om zowel zijn webaanbod als zijn advertenties te optimaliseren.

Uitschakelen van Hotjar

Als u de gegevensverzameling door Hotjar wilt uitschakelen, klikt u op de volgende link en volgt u de instructies daar: https://www.hotjar.com/policies/do-not-track/.

Houd er rekening mee dat het uitschakelen van Hotjar voor elke browser of elk apparaat afzonderlijk moet gebeuren.

Voor meer informatie over Hotjar en de verzamelde gegevens, raadpleeg het privacybeleid van Hotjar op de volgende link: https://www.hotjar.com/privacy.

Verwerking in opdracht

We hebben een verwerkersovereenkomst (AVV) gesloten voor het gebruik van de bovengenoemde dienst. Dit is een wettelijk verplichte overeenkomst die ervoor zorgt dat deze de persoonsgegevens van onze websitebezoekers alleen verwerkt volgens onze instructies en in overeenstemming met de AVG.

De website-eigenaar maakt gebruik van Google Ads. Google Ads is een online advertentieprogramma van Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Ads stelt ons in staat om advertenties weer te geven in de Google-zoekmachine of op websites van derden wanneer de gebruiker bepaalde zoektermen invoert bij Google (Keyword-Targeting). Bovendien kunnen gerichte advertenties worden weergegeven op basis van gebruikersgegevens die beschikbaar zijn bij Google (bijv. locatiegegevens en interesses) (Doelgroep-Targeting). Als website-eigenaar kunnen we deze gegevens kwantitatief analyseren door bijvoorbeeld te onderzoeken welke zoektermen hebben geleid tot het weergeven van onze advertenties en hoeveel advertenties hebben geleid tot overeenkomstige klikken.

Het gebruik van deze dienst is gebaseerd op uw toestemming op grond van artikel 6, lid 1, lit. a AVG en § 25, lid 1 TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaard contractuele clausules van de Europese Commissie. Meer informatie vindt u hier: https://policies.google.com/privacy/frameworks en https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Google Conversie-Tracking

Deze website maakt gebruik van Google Conversie-Tracking. De aanbieder is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Met behulp van Google Conversie-Tracking kunnen Google en wij zien of de gebruiker bepaalde acties heeft uitgevoerd. Zo kunnen we bijvoorbeeld analyseren welke knoppen op onze website het vaakst zijn geklikt en welke producten bijzonder vaak zijn bekeken of gekocht. Deze informatie wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren. We krijgen het totale aantal gebruikers te zien dat op onze advertenties heeft geklikt en welke acties ze hebben ondernomen. We ontvangen geen informatie waarmee we de gebruiker persoonlijk kunnen identificeren. Google zelf gebruikt cookies of vergelijkbare herkenningstechnologieën voor identificatie.

Het gebruik van deze dienst is gebaseerd op uw toestemming volgens Art. 6 Abs. 1 lit. a AVG en § 25 Abs. 1 TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Meer informatie over Google Conversie-Tracking vindt u in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Meta-Pixel (voorheen Facebook Pixel)

Deze website maakt gebruik van de conversiemeting van de bezoekersactiepixels van Facebook/Meta. De aanbieder van deze dienst is Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland. De verzamelde gegevens worden echter volgens Facebook ook overgedragen naar de VS en andere derde landen.

Hierdoor kan het gedrag van de bezoekers van de pagina's worden gevolgd nadat ze via een klik op een Facebook-advertentie naar de website van de aanbieder zijn doorgestuurd. Hierdoor kunnen de effectiviteit van de Facebook-advertenties worden geëvalueerd voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden en kunnen toekomstige advertentiecampagnes worden geoptimaliseerd.

De verzamelde gegevens zijn voor ons als exploitant van deze website anoniem, we kunnen geen conclusies trekken over de identiteit van de gebruikers. De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een koppeling met het respectievelijke gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens voor zijn eigen advertentiedoeleinden kan gebruiken, in overeenstemming met het Facebook-gegevensbeleid (https://de-de.facebook.com/about/privacy/). Hierdoor kan Facebook het plaatsen van advertenties op Facebook-pagina's en daarbuiten mogelijk maken. Deze gegevensverwerking kan niet worden beïnvloed door ons als paginabeheerder.

Het gebruik van deze dienst is gebaseerd op uw toestemming volgens Art. 6 lid 1 lit. a AVG en § 25 lid 1 TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Voor zover met behulp van de hier beschreven tool persoonsgegevens op onze website worden verzameld en aan Facebook worden doorgegeven, zijn wij en Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland gezamenlijk verantwoordelijk voor deze gegevensverwerking (Art. 26 AVG). De gezamenlijke verantwoordelijkheid beperkt zich uitsluitend tot het verzamelen van de gegevens en de doorgifte ervan aan Facebook. De verwerking door Facebook na de doorgifte maakt geen deel uit van de gezamenlijke verantwoordelijkheid. Onze gezamenlijke verplichtingen zijn vastgelegd in een overeenkomst inzake gezamenlijke verwerking. De tekst van de overeenkomst vindt u op: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Volgens deze overeenkomst zijn wij verantwoordelijk voor het verstrekken van informatie over gegevensbescherming bij het gebruik van de Facebook-tool en voor de gegevensbeschermingsrechtelijk veilige implementatie van de tool op onze website. Facebook is verantwoordelijk voor de gegevensbeveiliging van de Facebook-producten. Betrokkenenrechten (bijv. verzoeken om informatie) met betrekking tot de gegevens die bij Facebook worden verwerkt, kunt u rechtstreeks bij Facebook uitoefenen. Als u de rechten van betrokkenen bij ons uitoefent, zijn wij verplicht deze door te geven aan Facebook.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaard contractuele clausules van de Europese Commissie. Details vindt u hier: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum en https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

In de privacyverklaring van Facebook vindt u meer informatie over de bescherming van uw privacy: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

U kunt ook de remarketingfunctie "Custom Audiences" uitschakelen in het gedeelte Instellingen voor advertenties op https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Hiervoor moet u ingelogd zijn bij Facebook.

Als u geen Facebook-account heeft, kunt u op de website van de European Interactive Digital Advertising Alliance op basis van gebruik aangepaste advertenties van Facebook uitschakelen: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

7. Nieuwsbrief

Nieuwsbriefgegevens

Als u de nieuwsbrief wilt ontvangen die op de website wordt aangeboden, hebben we uw e-mailadres nodig, evenals informatie die ons in staat stelt te verifiëren dat u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en akkoord gaat met het ontvangen van de nieuwsbrief. Verdere gegevens worden niet of alleen op vrijwillige basis verzameld. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verzenden van de aangevraagde informatie en worden niet aan derden verstrekt.

De verwerking van de gegevens die zijn ingevoerd in het aanmeldingsformulier voor de nieuwsbrief gebeurt uitsluitend op basis van uw toestemming (Art. 6 lid 1 lit. a AVG). De verleende toestemming voor het opslaan van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik ervan voor het verzenden van de nieuwsbrief kan te allen tijde worden ingetrokken, bijvoorbeeld via de "Afmelden"-link in de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerkingshandelingen blijft onaangetast door de intrekking.

De gegevens die u bij ons heeft achtergelaten voor het ontvangen van de nieuwsbrief worden door ons bewaard totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief bij ons of de nieuwsbriefdienstaanbieder, en na het annuleren van de nieuwsbrief of na het wegvallen van het doel uit de nieuwsbriefverzendlijst worden verwijderd. We behouden ons het recht voor om e-mailadressen uit onze nieuwsbriefverzendlijst naar eigen goeddunken te verwijderen of te blokkeren in het kader van ons gerechtvaardigd belang volgens Art. 6 lid 1 lit. f AVG.

Gegevens die voor andere doeleinden bij ons zijn opgeslagen, blijven hierdoor onaangetast.

Na uw uitschrijving uit de nieuwsbriefverzendlijst wordt uw e-mailadres bij ons of de nieuwsbriefdienstaanbieder mogelijk opgeslagen in een zwarte lijst, indien dit nodig is om toekomstige mailings te voorkomen. De gegevens uit de zwarte lijst worden alleen voor dit doel gebruikt en niet samengevoegd met andere gegevens. Dit dient zowel uw belang als ons belang bij het naleven van de wettelijke voorschriften bij het verzenden van nieuwsbrieven (gerechtvaardigd belang in de zin van Art. 6 lid 1 lit. f AVG). De opslag in de zwarte lijst is niet tijdsgebonden. U kunt bezwaar maken tegen de opslag, als uw belangen ons gerechtvaardigd belang overstijgen.

8. Plugins en tools

YouTube met uitgebreide privacybescherming

Deze website bevat video's van de website YouTube. De exploitant van de pagina's is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

We gebruiken YouTube in de uitgebreide privacybeschermingsmodus. Volgens YouTube zorgt deze modus ervoor dat YouTube geen informatie over de bezoekers van deze website opslaat voordat ze de video bekijken. De doorgifte van gegevens aan YouTube-partners wordt echter niet noodzakelijk uitgesloten door de uitgebreide privacybeschermingsmodus. Zo maakt YouTube - ongeacht of u een video bekijkt - verbinding met het Google DoubleClick-netwerk.

Zodra u een YouTube-video op deze website start, wordt er een verbinding gemaakt met de servers van YouTube. De YouTube-server wordt dan geïnformeerd over welke van onze pagina's u heeft bezocht. Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, stelt u YouTube in staat om uw surfgedrag direct aan uw persoonlijke profiel te koppelen. Dit kunt u voorkomen door uit te loggen bij uw YouTube-account.

Bovendien kan YouTube na het starten van een video verschillende cookies op uw apparaat opslaan of vergelijkbare herkenningstechnologieën (bijv. apparaatfingerprinting) gebruiken. Op deze manier kan YouTube informatie over de bezoekers van deze website verkrijgen. Deze informatie wordt onder andere gebruikt om videostatistieken te verzamelen, de gebruikerservaring te verbeteren en fraude te voorkomen.

Mogelijk worden na het starten van een YouTube-video verdere gegevensverwerkingshandelingen geactiveerd waarop wij geen invloed hebben.

Het gebruik van YouTube gebeurt in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6, lid 1, onder f, AVG. Indien toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder a, AVG en § 25, lid 1, TTDSG, voor zover de toestemming het opslaan van cookies of de toegang tot informatie op het apparaat van de gebruiker (bijv. apparaatfingerprinting) omvat in de zin van de TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Meer informatie over gegevensbescherming bij YouTube vindt u in hun privacybeleid op: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

---<DOC_BEGIN---

Google Lettertypen (lokaal hosten)

Deze pagina maakt gebruik van zogenaamde Google Lettertypen voor een consistente weergave van lettertypen die worden geleverd door Google. De Google Lettertypen zijn lokaal geïnstalleerd. Er wordt geen verbinding gemaakt met servers van Google.

Meer informatie over Google Lettertypen vindt u op https://developers.google.com/fonts/faq en in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

9. eCommerce en betalingsproviders

Verwerking van klant- en contractgegevens

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke klant- en contractgegevens voor het aangaan, inhoudelijk vormgeven en wijzigen van onze contractuele relaties. Persoonlijke gegevens over het gebruik van deze website (gebruiksgegevens) worden alleen verzameld, verwerkt en gebruikt voor zover dit nodig is om de gebruiker in staat te stellen de dienst te gebruiken of af te rekenen. De rechtsgrondslag hiervoor is Art. 6 lid 1 lit. b AVG.

De verzamelde klantgegevens worden na voltooiing van de opdracht of beëindiging van de zakelijke relatie en na het verstrijken van eventuele wettelijke bewaartermijnen verwijderd. Wettelijke bewaartermijnen blijven van kracht.

Gegevensoverdracht bij het sluiten van een overeenkomst voor diensten en digitale inhoud

Wij geven persoonsgegevens alleen door aan derden als dit nodig is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, bijvoorbeeld aan de bank die belast is met de betalingsafhandeling.

Verdere doorgifte van de gegevens vindt niet plaats, tenzij u uitdrukkelijk heeft ingestemd met de doorgifte. Uw gegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden doorgegeven, bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden.

De verwerking van gegevens is gebaseerd op Art. 6 lid 1 lit. b AVG, die de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een overeenkomst of precontractuele maatregelen toestaat.

Betalingsdiensten

We integreren betalingsdiensten van derde partijen op onze website. Wanneer u een aankoop bij ons doet, worden uw betalingsgegevens (bijv. naam, bedrag, bankrekening, creditcardnummer) verwerkt door de betalingsdienstverlener voor het doel van de betalingsafhandeling. Voor deze transacties gelden de respectieve contract- en privacybepalingen van de betreffende aanbieders. Het gebruik van betalingsdienstverleners is gebaseerd op Art. 6 Abs. 1 lit. b AVG (contractafhandeling) en in het belang van een zo soepel, comfortabel en veilig mogelijke betalingsprocedure (Art. 6 Abs. 1 lit. f AVG). Indien uw toestemming wordt gevraagd voor bepaalde handelingen, is Art. 6 Abs. 1 lit. a AVG de rechtsgrondslag voor gegevensverwerking; toestemmingen kunnen te allen tijde voor de toekomst worden ingetrokken.

De volgende betalingsdiensten / betalingsdienstverleners worden gebruikt in het kader van deze website:

PayPal

De aanbieder van deze betalingsdienst is PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna "PayPal").

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractuele clausules van de Europese Commissie. Details vindt u hier: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pocpsa-full.

Raadpleeg het privacybeleid van PayPal voor meer informatie: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

Stripe

De aanbieder voor klanten binnen de EU is Stripe Payments Europe, Ltd.,1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Ierland (hierna "Stripe").

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractuele clausules van de Europese Commissie. Details vindt u hier: https://stripe.com/de/privacy en https://stripe.com/de/guides/general-data-protection-regulation.

Meer informatie hierover vindt u in het privacybeleid van Stripe op de volgende link: https://stripe.com/de/privacy.

10. Eigen diensten

Google Drive

We hebben Google Drive op deze website geïntegreerd. De aanbieder is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Drive stelt ons in staat om een uploadgebied op onze website te integreren waar u inhoud kunt uploaden. Wanneer u inhoud uploadt, wordt deze opgeslagen op de servers van Google Drive. Wanneer u onze website bezoekt, wordt er ook een verbinding met Google Drive tot stand gebracht, zodat Google Drive kan vaststellen dat u onze website heeft bezocht.

Het gebruik van Google Drive is gebaseerd op Art. 6 Abs. 1 lit. f AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij een betrouwbaar uploadgebied op zijn website. Indien er om toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van Art. 6 Abs. 1 lit. a AVG; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Gegevensverwerking in opdracht

We hebben een verwerkersovereenkomst (AVV) gesloten voor het gebruik van de bovengenoemde dienst. Dit is een contract dat vereist is op het gebied van gegevensbescherming, dat ervoor zorgt dat deze de persoonsgegevens van onze websitebezoekers alleen verwerkt volgens onze instructies en in overeenstemming met de AVG.