Csak az első 100 foglalásra: Szerezd meg a 10% Last-Minute kedvezmény minden villára érkezés 2024.08.31-ig.

Crovillas

A Crovillas GmbH közvetítési feltételei

Tisztelt Ügyfelek, az alábbi közvetítési feltételek, amennyiben érvényesen megállapodtak, az Ön foglalása esetén a közvetítési szerződés tartalmává válnak, amelyet Ön -- a továbbiakban „Ügyfél" -- a Crovillas GmbH céggel -- a továbbiakban „CROVILLAS" rövidítve -- a nyaraló apartman/nyaralóház tekintetében köt. A „nyaraló apartman", illetve „nyaralóház" a továbbiakban egységesen „nyaralóhely" néven szerepel. Az alábbi közvetítési feltételek egyidejűleg szabályozzák az Ön és a tulajdonos/bérbeadó közötti szerződéses viszonyt, amely a CROVILLAS közvetítésével jön létre. A nyaralóhely tulajdonosa, illetve bérbeadója a továbbiakban egyszerűsítés céljából „bérbeadó" néven szerepel. A foglalási visszaigazolást, valamint a foglalás időpontjában érvényes közvetítési feltételeket a Crovillas tárolja, és szükség esetén bármikor újra elküldheti. Kérjük, olvassa el figyelmesen ezeket a feltételeket.

Copyright: © Ezek a közvetítési feltételek szerzői jogvédelem alatt állnak; CROVILLAS GmbH, Bielefeld és Rainer Noll ügyvéd, Stuttgart

CROVILLAS helyzete és szolgáltatásai, Alkalmazandó jogszabályok

A CROVILLAS a prospektusban, illetve az internetes oldalakon idegen szolgáltatások közvetítését kínálja, nevezetesen a nyaralóhelyek bérbeadóival kötött szerződések közvetítését. A CROVILLAS ezért csupán közvetítői szerepet tölt be az ügyfél és a bérbeadó között. Ez nem érvényes, amennyiben a CROVILLAS a BGB 651a § 2. bekezdésének elvei szerint azt a látszatot kelti, hogy a nyaralóhellyel kapcsolatos szerződéses szolgáltatásokat sajátjaként nyújtja.

A CROVILLAS közvetítői jogai és kötelezettségei ezekből a közvetítési feltételekből, esetleges kiegészítő szerződéses megállapodásokból, segédlegesen a BGB 675, 631 ff. §-ainak törvényi rendelkezéseiből (a díjazás ellenében végzett ügyvitelre vonatkozó rendelkezések) erednek.

Az ügyfél jogaira és kötelezettségeire a bérbeadóval szemben kizárólag a törvényi rendelkezések és az ezekkel kötött megállapodások vonatkoznak.

Amennyiben az alábbi rendelkezések az ügyfél és a bérbeadó jogaira és kötelezettségeire vonatkozó szabályozásokat tartalmaznak, ezeket a megállapodásokat a CROVILLAS a bérbeadó nevében és meghatalmazásával köti meg, és ezek a CROVILLAS közvetítésével létrejövő szerződés részét képezik.

Foglalási folyamat

A foglalás szóban, írásban, telefonon, faxon, e-mailben vagy az interneten keresztül történhet. A CROVILLAS által a kívánt nyaralóhely elérhetőségéről adott előzetes tájékoztatás nem kötelező érvényű, és nem minősül CROVILLAS szerződéses ajánlatának.

A foglalással az ügyfél a CROVILLAS által képviselt nyaralóhely bérbeadójának kötelező érvényű szerződéskötést ajánl a nyaralóhely leírása, a prospektusban vagy az interneten található összes kiegészítő információ és ezen közvetítési feltételek alapján. A szerződéses ajánlat keretében az ügyfél tájékoztatást kap a kívánt nyaralóhely elérhetőségéről és a specifikus fizetési feltételekről.

A szerződés jogilag kötelező érvényű az ügyfél és a bérbeadó számára, amikor a CROVILLAS, mint a bérbeadó képviselője, írásban, faxon vagy elektronikus szöveges formában megküldi a foglalás visszaigazolását. Egy hétnél rövidebb idővel a foglalás kezdete előtt történő foglalások esetén a foglalás visszaigazolása jogilag kötelező érvényű telefonon is történhet.

Fizetési feldolgozás

A CROVILLAS az összes fizetés, beleértve a visszalépési költségeket és egyéb fizetéseket a bérbeadó felé, a bérbeadó inkasszómegbízottja.

A szerződés megkötésével (a foglalási visszaigazolás kézhezvételekor) előleg fizetendő. Az előleg összege a teljes ár 30%-a, és a foglalási visszaigazolás kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül a CROVILLAS részére fizetendő. A fennmaradó összeget az utazás megkezdése előtt 5 héttel kell a CROVILLAS részére megfizetni. Az ügyfelet ezen fizetési feltételekről a nyaralóhely elérhetőségéről szóló tájékoztatás során is informálják. Ezek továbbá a foglalási visszaigazolásban is szerepelnek.

Az előleg és a fennmaradó összeg megfizetésére banki átutalás (díjmentes) és hitelkártya (díjmentes) elfogadott.

Ha az előleg és/vagy a fennmaradó összeg a CROVILLAS vagy a megállapodott fizetési címzett részére ezen határidőn belül nem érkezik meg, annak ellenére, hogy a nyaralóhely szerződésszerűen rendelkezésre áll, és az ügyfélnek nincs szerződéses vagy törvényes visszatartási joga, a CROVILLAS jogosult a bérbeadó nevében és meghatalmazásával a szerződéstől való visszalépést nyilatkozni, és az ügyféltől a bérbeadó nevében az 4. pont szerinti átalány visszalépési díjat felszámítani.

Amennyiben a bérbeadó a szerződés szerinti objektum átadására kész és képes, és az ügyfélnek nincs szerződéses vagy törvényes visszatartási joga, teljes fizetés hiányában nincs igény az objektum igénybevételére és a szerződéses szolgáltatásokra.

A vevő elállása, átfoglalás, helyettesítő személy

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a belföldi és külföldi bérbeadókkal kötött nyaralóhelyekre vonatkozó szerződések esetében nincs törvényes elállási jog. Azonban a CROVILLAS által közvetített szerződések esetében a bérbeadó szerződésben biztosítja a vevő számára az alábbi feltételek szerinti elállási jogot. Az elállási nyilatkozatot kizárólag a bérbeadó képviselőjeként eljáró CROVILLAS részére lehet benyújtani. Nyomatékosan javasoljuk, hogy az elállást írásban közöljék.

A bérbeadók a CROVILLAS által, mint inkasszómegbízottak, az elállás esetén az alábbi átalány elállási költségeket számíthatják fel, amelyek kiszámításánál figyelembe veszik a megtakarított költségeket, valamint a nyaralóhely más módon történő kiadásának lehetőségét. Ezek az átalány elállási díjak a következők:

  • Elállás esetén a foglalás kezdete előtti 90. napig: a teljes ár 30%-a.
  • Elállás esetén a foglalás kezdete előtti 89. naptól a 60. napig: a teljes ár 50%-a.
  • Elállás esetén a foglalás kezdete előtti 59. naptól a 30. napig: a teljes ár 75%-a.
  • Elállás esetén a foglalás kezdete előtti 29. naptól a foglalás kezdete előtti napig, vagy ha nem érkezik meg elállási nyilatkozat nélkül: a teljes ár 90%-a.

Amennyiben az előző 4.2 pont szerinti átalány elállási költségeket érvényesítik, a tulajdonos/bérbeadó nem köteles bizonyítékot szolgáltatni a nyaralóhely más módon történő kiadásáról az eredetileg megállapodott szerződéses időszakban. A vevőnek azonban kifejezetten jogában áll bizonyítani közvetlenül a bérbeadóval szemben vagy a CROVILLAS-szal szemben, hogy a bérbeadónak valójában nem keletkezett kár, vagy lényegesen kisebb kár keletkezett, mint az érvényesített átalány kártérítés. Ilyen bizonyítás esetén a vevő csak a kisebb összeg megfizetésére köteles.

A bérbeadó fenntartja magának a jogot, hogy az átalány kártérítés helyett a konkrét kárt érvényesítse, amely esetben a vevővel szemben figyelembe kell venni a más módon történő kiadás esetleges megtörténtét és az erre vonatkozó adatokat, valamint a megtakarított költségeket.

Bármely elállás esetén a vevő jogosult a foglalási szerződés feltételei szerint helyettesítő személyt megnevezni, aki minden joggal és kötelezettséggel belép a vevővel kötött szerződésbe. A bérbeadó vagy a CROVILLAS, mint képviselő, ellenezheti a helyettesítő személy szerződésbe lépését, ha az vagy az utazó társai nem felelnek meg a szerződéses megállapodásoknak, vagy egyéb szerződéses lényeges körülmények nem állnak fenn a helyettesítő személynél vagy utazó társainál.

Kifejezetten javasoljuk az utazási lemondási biztosítás, valamint a baleset vagy betegség esetén történő visszaszállítási költségek fedezésére szolgáló biztosítás megkötését. Ez többek között a CROVILLAS szolgáltatási oldalán is megköthető.

A szerződéskötést követően nincs szerződéses vagy törvényes igény a foglalási időpont, a foglalási időtartam, a lefoglalt kiegészítő szolgáltatások vagy egyéb lényeges szerződéses körülmények (átfoglalás) módosítására. Ha az átfoglalás lehetséges és a vevő kérésére ténylegesen megtörténik, a CROVILLAS a tulajdonos nevében a foglalás kezdete előtti 90 napig átfoglalási díjat kérhet, amely 25,- EUR átfoglalásonként. Az ezen határidő után benyújtott átfoglalási kérelmek, ha lehetséges, csak a szerződéstől való elállás és az előző feltételek szerinti újrafoglalás mellett hajthatók végre. Ez nem vonatkozik azokra az átfoglalási kérelmekre, amelyek csak csekély költségeket okoznak.

A bérbeadó általi elállás

Ha a szerződés teljesítése a szerződéskötéskor előre nem látható vis maior következtében jelentősen megnehezül, veszélyeztetetté válik vagy akadályozott, akkor az ügyfél, valamint a bérbeadó, akit a CROVILLAS képvisel, felmondhatja a szerződést. Ebben az esetben a Német Szövetségi Köztársaság Polgári Törvénykönyvének 651 j §-ának és az ebben a rendelkezésben hivatkozott előírásoknak megfelelő alkalmazása megállapodás tárgyát képezi.

A bérbeadó, illetve annak helyi meghatalmazottja vagy a CROVILLAS mint képviselőjük a szerződést a beköltözés megkezdése után is felmondhatja, ha az ügyfél és/vagy útitársai a szerződés teljesítését figyelmeztetés ellenére tartósan zavarják, vagy ha olyan mértékben szerződésellenesen viselkednek, hogy a szerződés azonnali felbontása indokolt. Ez különösen érvényes a nyaraló és a berendezés szándékos vagy súlyosan gondatlan megrongálása, valamint a jelen feltételek 11. pontjában foglalt különleges kötelezettségek megszegése esetén. Ha a szerződést felmondják, a bérbeadó megtartja a teljes árra vonatkozó igényét; a bérbeadónak azonban figyelembe kell vennie a megtakarított költségek értékét, valamint azokat az előnyöket, amelyeket a nyaraló más módon történő kiadásából származnak.

Igénybe nem vett szolgáltatások

Ha az ügyfél a szerződéses szolgáltatásokat, amelyeket szerződés szerint rendelkezésére bocsátottak, különösen késői érkezés és/vagy korábbi távozás miatt betegség vagy más, a bérbeadó vagy a CROVILLAS által nem felelős okok miatt nem vagy nem teljes mértékben veszi igénybe, az ügyfélnek nincs joga arányos visszatérítésre.

A bérbeadó azonban visszafizeti az ügyfélnek azokat az összegeket, amelyeket az ingatlan más módon történő kiadásából szerzett.

Az ügyfelet tájékoztatjuk, hogy a tartózkodás önhibáján kívüli megszakítása miatt felmerülő költségeket csak egy különleges utazásmegszakítási biztosítás fedezheti, és nem fedezi egy szokásos útlemondási biztosítás. Az ilyen utazásmegszakítási biztosítás nincs benne az üdülőhely árában. A megkötése ajánlott.

Kaució

A bérbeadó jogosult a szerződéskötést követően, beköltözéskor vagy a kulcsátadáskor (amennyiben ez, pl. késői érkezés vagy kulcsletét esetén nem lehetséges, később is) kauciót kérni, amennyiben ez a nyaralóhely leírásából és/vagy a foglalási visszaigazolásból következik.

A kaucióval kapcsolatos jogviszony kizárólag az ügyfél és a bérbeadó között jön létre. A CROVILLAS-nak semmilyen kötelezettsége nincs a kaució elszámolására vagy visszafizetésére.

Amennyiben a nyaralóhely és/vagy annak berendezései, valamint a kert visszaadásakor olyan károkat mutatnak, amelyek esetében megalapozottan feltételezhető, hogy azokat az ügyfél vagy az őt kísérő személyek okozták, a bérbeadó jogosult a kár fedezésére várhatóan felmerülő költségeket a kaucióból visszatartani. Ha az objektum leírásában kifejezetten meg van adva, a bérbeadó a kauciót arra is felhasználhatja, hogy olyan járulékos költségeket, mint az áram, víz, fűtés, tűzifa, köztes takarítások, valamint egyéb, helyben igénybe vett kiegészítő szolgáltatások érvényesítse.

A bérbeadó az ügyfél távozásakor elszámol a kaucióval, a visszatérítendő kaució összegét készpénzben kifizeti és/vagy az általa igényelt visszatartásokat érvényesíti. Az ügyfél számára ilyen visszatartás esetén minden kifogás a követelés alapját és összegét illetően, amelyre a visszatartás alapul, fenntartva marad.

Beutazási feltételek

Német állampolgárok számára elegendő (Variable) egy érvényes személyi igazolvány vagy gyermekigazolvány (nem helyettesítő igazolványok!).

A külföldi ügyfelek által betartandó előírásokról az adott ország képviselete vagy konzulátusa ad tájékoztatást. Kifejezett megállapodás hiányában a CROVILLAS nem köteles tájékoztatást adni és/vagy felhívni a figyelmet a nem EU-s állampolgárok, hontalanok vagy hasonló státuszú személyek beutazási feltételeire.

A CROVILLAS és a bérbeadóval szembeni ügyfél kötelezettségei, az ügyfél általi felmondás

A CROVILLAS közvetítési szolgáltatásának hiányosságait az ügyfélnek haladéktalanul be kell jelentenie, és lehetőséget kell adnia a hiba kijavítására. Ha ez a bejelentés hibásan elmarad, az ügyfél minden igénye a közvetítési szerződésből megszűnik, amennyiben a CROVILLAS képes lett volna megfelelő segítséget nyújtani.

A nyaralóhely, annak berendezései vagy egyéb hiányosságok vagy zavarok esetén az ügyfélnek haladéktalanul be kell jelentenie a CROVILLAS által megnevezett helyen, külön értesítés nélkül a bérbeadó felé, és segítséget kell kérnie. Ha ez a bejelentés hibásan elmarad, az ügyfélnek nincs igénye a bérbeadóval szemben, amennyiben az képes lett volna a hiányosságot vagy zavart közvetlenül vagy egy másik, egyenértékű nyaralóhely biztosításával orvosolni.

Annak érdekében, hogy az ügyfélnek a nyaralóhelyen vagy annak berendezéseiben bekövetkezett károk esetén ne legyen hátránya a bizonyítási helyzet tekintetében a saját hibáját vagy nem hibáját, illetve a kár mértékét illetően, erősen ajánlott, hogy ha ilyen károkat észlel a beköltözéskor vagy később, azokat haladéktalanul jelentse a bérbeadónak vagy annak erre kijelölt megbízottjának, még akkor is, ha az ügyfél maga nem okozta a károkat, és akkor is, ha azok számára nem zavaróak.

Ha a nyaralóhelyen való tartózkodást a bérbeadó által szerződésben vállalt hiányosság vagy zavar jelentősen akadályozza, az ügyfél felmondhatja a bérbeadóval kötött szerződést. Ugyanez érvényes, ha az ilyen hiányosság vagy zavar miatt a tartózkodás folytatása az ügyfél számára fontos, a CROVILLAS által felismerhető okból nem elvárható. A felmondás csak akkor megengedett, ha a bérbeadó vagy, ha van ilyen és szerződésben kapcsolattartóként megállapodtak, annak megbízottja, az ügyfél által meghatározott ésszerű határidőt hagytak eltelni anélkül, hogy segítséget nyújtottak volna. Határidő meghatározása nem szükséges, ha a segítségnyújtás lehetetlen vagy a bérbeadó vagy annak megbízottja megtagadja, vagy ha az ügyfél különös érdeke indokolja a szerződés azonnali felmondását.

Felelősség

A CROVILLAS szerződéses felelőssége, mint közvetítő a közvetítési szerződésből eredően, bármilyen, a vevőt érő kárért, amely nem testi sérülés, a közvetített szolgáltatás háromszoros értékére korlátozódik, amennyiben a vevő kárát a CROVILLAS sem szándékosan, sem súlyos gondatlansággal nem okozta, vagy a CROVILLAS kizárólag egy teljesítési segéd hibájából felelős a kárért.

Kötelezettségek a nyaralóhely szolgáltatójával szemben

A szerződés tárgyát csak a szerződésben megadott személyek száma szerint lehet elfoglalni. Túlfoglalás esetén a bérbeadó jogosult a túlfoglalás időtartamára további megfelelő díjazást kérni, és a felesleges személyeknek azonnal el kell hagyniuk az objektumot.

A vendégek fogadása az ügyfél részéről 24 órára és legfeljebb egy éjszakára korlátozódik. A vendégek hosszabb távú fogadása a bérbeadó kifejezett előzetes hozzájárulását igényli, és a bérbeadó ezt az ügyfél által fizetendő további díjazástól teheti függővé.

A bérbeadó kifejezett hozzájárulása nélkül nem engedélyezett a személyek cseréje, azaz a nyaralóhely tényleges lakóinak cseréje vagy utódlása egyes személyek vagy összességében. Megfelelő szerződésszegő magatartás esetén a bérbeadó jogosult további díjazást kérni.

A telken sátrak, lakókocsik stb. felállítása nem megengedett.

Az ügyfél vállalja, hogy egyúttal az utastársai nevében is gondosan kezeli a nyaralóhelyet és annak berendezéseit, és a bérbeadónak minden kárt és hibát a foglalási idő alatt a lehető leghamarabb bejelent.

Azokat a helyiségeket, létesítményeket vagy területeket, amelyek a nyaralóhellyel helyileg összefüggésben állnak, és a nyaralóhely leírásában vagy megfelelő helyi utalásokban úgy vannak megjelölve, hogy nem tartoznak a szerződéses szolgáltatások közé, az ügyfél és utastársai nem léphetik be.

Az ügyfél köteles a házat távozáskor rendben, tisztán és rendezett állapotban hagyni. A maradék élelmiszereket el kell vinni vagy el kell dobni. A szemetet is saját magának kell eltávolítania. Ha a nyaralóhelyet nem hagyják megfelelően, a bérbeadó jogosult a felmerült költségeket a kaucióból levonni.

Háziállatokat csak akkor lehet hozni, ha a) ezt az objektum leírása előírja b) a foglaláskor az állat fajtájáról, fajtájáról és méretéről valósághű információkat adtak meg c) a foglalási visszaigazolásban kifejezett hozzájárulás történt az állat hozatalának feltételeiről d) és az állatok szobatiszták és jól neveltek, és megfelelnek a foglaláskor megadott információknak.

Az ágyak és kanapék a kétlábúak számára vannak fenntartva.

Az ügynöki szerződésből eredő követelések elévülése

Az ügyfélnek az ügynöki szerződésből eredő követelései, amelyek az élet, a test vagy az egészség megsértésén alapulnak, beleértve a szerződéses kártérítési igényeket is, amelyek a CROVILLAS gondatlan kötelezettségszegésén vagy a CROVILLAS törvényes képviselőjének vagy teljesítési segédjének szándékos vagy gondatlan kötelezettségszegésén alapulnak, három év alatt évülnek el. Ez vonatkozik az egyéb károk megtérítésére irányuló követelésekre is, amelyek a CROVILLAS súlyosan gondatlan kötelezettségszegésén vagy a CROVILLAS törvényes képviselőjének vagy teljesítési segédjének szándékos vagy súlyosan gondatlan kötelezettségszegésén alapulnak.

Az ügynöki szerződésből eredő minden egyéb követelés egy év alatt évül el.

A 12.1 és 12.2 pontok szerinti elévülés azon naptári év végén kezdődik, amelyben a követelés keletkezett, és amelyben az ügyfél a követelésről tudomást szerzett vagy súlyos gondatlanság nélkül tudomást szerezhetett volna. Ha a határidő utolsó napja vasárnapra, az értesítési helyen államilag elismert általános ünnepnapra vagy szombatra esik, akkor az ilyen nap helyett a következő munkanap lép.

Ha az ügyfél és a CROVILLAS között tárgyalások folynak a követelésről vagy a követelést megalapozó körülményekről, az elévülés szünetel, amíg az ügyfél vagy a CROVILLAS a tárgyalások folytatását meg nem tagadja. Az elévülés legkorábban a szünetelés végétől számított három hónap elteltével következik be.

Jogválasztás és illetékesség

A CROVILLAS közvetítői tevékenységére vonatkozóan a CROVILLAS és az ügyfél közötti teljes jogi és szerződéses viszonyra kizárólag a német jog alkalmazandó.

Az ügyfél a CROVILLAS-t, amennyiben a CROVILLAS-t közvetítőként veszi igénybe, csak annak székhelyén perelheti.

A CROVILLAS által az ügyféllel szemben indított perek esetében, amennyiben a közvetítői szerződésből eredő igényeket érvényesítenek, az ügyfél lakóhelye az irányadó. Azoknak az ügyfeleknek az esetében, akik kereskedők, köz- vagy magánjogi jogi személyek, vagy olyan személyek, akiknek lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye külföldön van, vagy akiknek lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye a kereset benyújtásának időpontjában nem ismert, amennyiben a közvetítői szerződésből eredő igényeket érvényesítenek, a CROVILLAS székhelye az illetékes bíróság.

A fenti rendelkezések nem alkalmazandók, ha és amennyiben a nemzetközi egyezmények vagy az ügyfél és a CROVILLAS közötti közvetítői szerződésre alkalmazandó európai jogszabályok kötelező rendelkezései az ügyfél javára eltérő rendelkezéseket tartalmaznak, vagy ha és amennyiben az ügyfél lakóhelye szerinti EU-tagállamban a közvetítői szerződésre alkalmazandó kötelező rendelkezések az ügyfél számára kedvezőbbek, mint a fenti rendelkezések vagy a vonatkozó német jogszabályok.