Vain seuraaville 100 varaukselle: Varmista itsellesi 10% viime hetken alennus kaikista huviloista saapumiseen asti 31.08.2024.

Crovillas GmbH:n välitysehdot

Hyvät asiakkaat, seuraavat välitysehdot tulevat, mikäli ne on pätevästi sovittu, varauksenne yhteydessä osaksi välityssopimusta, jonka te -- jäljempänä "asiakas" -- teette Crovillas GmbH:n -- jäljempänä "CROVILLAS" -- kanssa koskien loma-asuntoa/lomataloa. "Loma-asunto" tai "lomatalo" kutsutaan jäljempänä yhtenäisesti "lomakohteeksi". Seuraavat välitysehdot säätelevät samalla sopimussuhdetta teidän ja omistajan/vuokranantajan välillä, jonka kanssa sopimus syntyy CROVILLASin välityksellä. Lomakohteen omistajaa tai vuokranantajaa kutsutaan jäljempänä yksinkertaistamisen vuoksi "vuokranantajaksi". Varausvahvistus sekä varauksen tekohetkellä voimassa olevat välitysehdot tallennetaan Crovillasin toimesta ja ne voidaan tarvittaessa lähettää uudelleen. Olkaa hyvä ja lukekaa nämä ehdot huolellisesti läpi.

Copyright: © Nämä välitysehdot ovat tekijänoikeudella suojattuja; CROVILLAS GmbH, Bielefeld ja asianajaja Rainer Noll, Stuttgart

CROVILLASin asema ja palvelut, sovellettavat oikeussäännökset

CROVILLAS tarjoaa esitteessä tai verkkosivuilla välityspalveluja, nimittäin sopimuksia lomakohteiden vuokranantajien kanssa. CROVILLAS toimii näin ollen ainoastaan välittäjänä asiakkaan ja vuokranantajan välillä. Tämä ei koske tilanteita, joissa CROVILLAS § 651a Abs. 2 BGB:n periaatteiden mukaisesti antaa vaikutelman, että se suorittaa sopimuksessa määrätyt palvelut lomakohteen osalta omissa nimissään.

CROVILLASin oikeudet ja velvollisuudet välittäjänä määräytyvät näiden välitysehtojen, mahdollisten täydentävien sopimusmääräysten sekä toissijaisesti lakisääteisten säännösten §§ 675, 631 ff. BGB (säännökset maksullisesta liiketoiminnan hoidosta) perusteella.

Asiakkaan oikeudet ja velvollisuudet vuokranantajaa kohtaan määräytyvät yksinomaan lakisääteisten määräysten ja näiden kanssa tehtyjen sopimusten perusteella.

Siltä osin kuin seuraavat määräykset sisältävät säännöksiä oleskelusta sekä asiakkaan ja vuokranantajan oikeuksista ja velvollisuuksista, nämä sopimukset tehdään CROVILLASin toimesta vuokranantajan nimissä ja valtuutuksella ja ne ovat osa sopimusta, joka syntyy CROVILLASin välityksellä.

Varausprosessi

Varaus voidaan tehdä suullisesti, kirjallisesti, puhelimitse, faksilla, sähköpostitse tai internetin kautta. CROVILLASin antamat tiedot halutun lomakohteen saatavuudesta ennen varausta ovat sitomattomia eivätkä muodosta vielä CROVILLASin sopimustarjousta.

Varaamalla asiakas tarjoaa lomakohteen vuokranantajalle, jota edustaa CROVILLAS, sopimuksen tekemistä lomakohteen kuvauksen, esitteessä tai internetissä annettujen lisätietojen ja näiden välitysehtojen perusteella sitovasti. Sopimustarjouksen yhteydessä asiakas saa tiedon halutun lomakohteen saatavuudesta ja erityisistä maksuehdoista.

Sopimus tulee oikeudellisesti sitovaksi asiakkaan ja vuokranantajan välillä, kun CROVILLAS vuokranantajan edustajana vahvistaa varauksen kirjallisesti, faksilla tai sähköisessä tekstimuodossa. Jos varaus tehdään alle viikko ennen varauksen alkamista, varausvahvistus voidaan antaa oikeudellisesti sitovasti myös puhelimitse.

Maksujen käsittely

CROVILLAS toimii vuokranantajan maksujen, mukaan lukien peruutuskulut ja muut maksut, perintävaltuutettuna.

Sopimuksen solmimisen yhteydessä (varausvahvistuksen vastaanottaminen) on maksettava ennakkomaksu. Ennakkomaksun suuruus on 30 % kokonaishinnasta ja se on maksettava CROVILLASille 5 arkipäivän kuluessa varausvahvistuksen vastaanottamisesta. Loppumaksu on maksettava CROVILLASille 5 viikkoa ennen matkan alkua. Asiakkaalle ilmoitetaan näistä maksuehdoista myös ennen varausta loma-asunnon saatavuustietojen yhteydessä. Ne on lisäksi mainittu varausvahvistuksessa.

Ennakkomaksun ja loppumaksun maksutapoina hyväksytään pankkisiirto (maksuton) ja luottokortti (maksuton).

Jos ennakkomaksu ja/tai loppumaksu eivät saavu CROVILLASille tai sovitulle maksunsaajalle tämän määräajan kuluessa, vaikka loma-asunto on sopimuksen mukaisesti käytettävissä eikä asiakkaalla ole sopimukseen tai lakiin perustuvaa pidätysoikeutta, CROVILLASilla on oikeus vuokranantajan nimissä ja valtuutuksella ilmoittaa sopimuksen purkamisesta ja periä asiakkaalta vuokranantajan nimissä kiinteät peruutusmaksut kohdan 4 mukaisesti.

Mikäli vuokranantaja on valmis ja kykenevä luovuttamaan varatun kohteen sopimuksen mukaisesti, eikä asiakkaalla ole sopimukseen tai lakiin perustuvaa pidätysoikeutta, asiakkaalla ei ole oikeutta kohteen käyttöön eikä sopimuksen mukaisiin palveluihin ilman täyttä maksua.

Asiakkaan peruutus, uudelleenvaraus, sijainen

On huomattava, että kotimaisten ja ulkomaisten vuokranantajien kanssa tehdyissä lomakohteiden sopimuksissa ei ole lakisääteistä peruutusoikeutta. Asiakkaalle myönnetään kuitenkin CROVILLASin välittämissä sopimuksissa vuokranantajan toimesta sopimukseen perustuva peruutusoikeus seuraavien ehtojen mukaisesti. Peruutusilmoitus voidaan osoittaa yksinomaan CROVILLASille vuokranantajan edustajana. On erittäin suositeltavaa tehdä peruutus kirjallisesti.

Vuokranantajat voivat CROVILLASin toimesta perintävaltuutettuina periä seuraavat kiinteät peruutuskulut, joiden laskennassa on otettu huomioon säästyneet kulut sekä mahdollinen muu lomakohteen käyttö. Nämä kiinteät peruutusmaksut ovat:

  • Peruutus 90 päivää ennen varauksen alkamista: 30% kokonaishinnasta.
  • Peruutus 89-60 päivää ennen varauksen alkamista: 50% kokonaishinnasta.
  • Peruutus 59-30 päivää ennen varauksen alkamista: 75% kokonaishinnasta.
  • Peruutus 29 päivää ennen varauksen alkamista tai saapumatta jättäminen ilman peruutusilmoitusta: 90% kokonaishinnasta.

Mikäli peruutuskuluja vaaditaan edellä mainittujen sääntöjen mukaisesti, vuokranantajan ei tarvitse esittää todisteita lomakohteen muusta käytöstä alkuperäisen sopimuskauden aikana. Asiakkaalla on kuitenkin oikeus osoittaa suoraan vuokranantajalle tai CROVILLASille, että vuokranantajalle ei ole aiheutunut lainkaan tai vain merkittävästi pienempi vahinko kuin vaadittu kiinteä korvaus. Tällaisessa tapauksessa asiakkaan on maksettava vain pienempi summa.

Vuokranantajalla on oikeus vaatia kiinteän korvauksen sijasta todellista vahinkoa, joka on tällöin ilmoitettava asiakkaalle ottaen huomioon mahdollinen muu käyttö ja siitä saadut tiedot sekä säästyneet kulut.

Jokaisessa peruutustapauksessa asiakkaalla on oikeus nimetä varauksen mukaisesti sijainen, joka astuu asiakkaan kanssa tehtyyn sopimukseen kaikkine oikeuksineen ja velvollisuuksineen. Vuokranantaja voi itse tai CROVILLASin edustajana vastustaa sijaisen astumista sopimukseen, jos tämä tai hänen matkakumppaninsa eivät täytä sopimusehtoja tai jos sijaisella tai hänen matkakumppaneillaan on muita sopimuksen kannalta olennaisia puutteita.

Matkavakuutuksen sekä onnettomuus- tai sairaustapauksissa kotiinkuljetuskulut kattavan vakuutuksen ottamista suositellaan nimenomaisesti. Tämä voidaan ottaa mm. CROVILLASin palvelusivun kautta.

Sopimuksen tekemisen jälkeen ei ole sopimus- tai lakisääteistä oikeutta tehdä muutoksia matkapäivämäärään, varauksen kestoon, varattuihin lisäpalveluihin tai muihin olennaisiin sopimusehtoihin (uudelleenvaraus). Jos uudelleenvaraus on mahdollista ja se tehdään asiakkaan pyynnöstä, CROVILLAS voi vuokranantajan nimissä periä uudelleenvarausmaksun 25,- EUR per uudelleenvaraus 90 päivää ennen varauksen alkamista. Uudelleenvarauspyynnöt, jotka tehdään tämän ajanjakson jälkeen, voidaan mahdollisuuksien mukaan toteuttaa vain peruutuksen ja samanaikaisen uuden varauksen ehtojen mukaisesti. Tämä ei koske uudelleenvarauspyyntöjä, jotka aiheuttavat vain vähäisiä kustannuksia.

Vuokranantajan peruutus

Jos sopimuksen täytäntöönpano vaikeutuu, vaarantuu tai häiriintyy merkittävästi sopimuksentekohetkellä ennakoimattoman ylivoimaisen esteen vuoksi, voi asiakas tai vuokranantaja, jota edustaa CROVILLAS, irtisanoa sopimuksen. Tässä tapauksessa sovelletaan Saksan liittotasavallan siviililain (BGB) § 651 j määräyksiä sekä niitä määräyksiä, joihin tässä säännöksessä viitataan.

Vuokranantaja tai hänen paikalliset valtuutettunsa tai CROVILLAS heidän edustajanaan voivat irtisanoa sopimuksen vuokra-ajan alettua, jos asiakas ja/tai hänen matkakumppaninsa häiritsevät sopimuksen täytäntöönpanoa huomautuksesta huolimatta jatkuvasti tai jos he käyttäytyvät sopimuksen vastaisesti siinä määrin, että sopimuksen välitön purkaminen on perusteltua. Tämä koskee erityisesti tapauksia, joissa loma-asuntoa ja sen irtaimistoa vahingoitetaan tahallisesti tai törkeän huolimattomasti, sekä tapauksia, joissa rikotaan näiden ehtojen kohdan 11 erityisiä velvollisuuksia. Jos sopimus irtisanotaan, vuokranantaja säilyttää oikeuden koko hintaan; vuokranantajan on kuitenkin vähennettävä säästyneiden kulujen arvo sekä ne edut, jotka hän saa loma-asunnon muusta vuokrauksesta.

Käyttämättömät palvelut

Jos asiakas ei käytä sopimuksen mukaisia palveluja, jotka on hänelle sopimuksen mukaisesti tarjottu, erityisesti myöhäisen saapumisen ja/tai aikaisemman lähdön vuoksi sairauden tai muiden syiden takia, joista vuokranantaja tai CROVILLAS ei ole vastuussa, ei asiakkaalla ole oikeutta osittaiseen hyvitykseen.

Vuokranantaja maksaa kuitenkin asiakkaalle takaisin ne summat, jotka hän on saanut kohteen muusta vuokrauksesta.

Asiakkaalle huomautetaan, että hänelle aiheutuvat kustannukset, jotka johtuvat oleskelun keskeytymisestä ilman omaa syytä, voidaan kattaa vain erityisellä matkan keskeytysvakuutuksella, eivätkä ne kuulu tavallisen matkan peruutusvakuutuksen piiriin. Tällainen matkan keskeytysvakuutus ei sisälly lomakohteen hintaan. Sen ottamista suositellaan.

Takuumaksu

Vuokranantajalla on oikeus vaatia takuumaksu sopimuksen tekemisen jälkeen, muuton yhteydessä tai avainten luovutuksen yhteydessä (mikäli tämä ei ole mahdollista, esim. myöhäisen saapumisen tai avainten jättämisen vuoksi, myös myöhemmin), mikäli tämä käy ilmi lomakohteen kuvauksesta ja/tai varausvahvistuksesta.

Takuusuhde syntyy yksinomaan asiakkaan ja vuokranantajan välille. CROVILLASilla ei ole mitään velvoitteita takuumaksun laskutukseen tai palautukseen liittyen.

Mikäli lomakohteessa ja/tai sen tiloissa sekä puutarha-alueella on palautuksen yhteydessä vahinkoja, joiden osalta on perusteltua syytä olettaa, että asiakas tai hänen matkakumppaninsa ovat vastuussa niistä, on vuokranantajalla oikeus pidättää takuumaksusta vahingon kattamiseksi todennäköisesti aiheutuvat kustannukset. Mikäli kohteen kuvauksessa on nimenomaisesti mainittu, voi vuokranantaja käyttää takuumaksua myös kattamaan lisäkustannuksia, kuten sähkö, vesi, lämmitys, polttopuut, väliin tulevat siivoukset sekä muut paikan päällä käytetyt lisäpalvelut.

Vuokranantaja antaa takuumaksun laskelman asiakkaan lähtiessä, maksaa palautettavan takuumaksun käteisellä ja/tai esittää vaatimansa pidätykset. Asiakkaalla on tällaisen pidätyksen tapauksessa oikeus esittää kaikki väitteet pidätyksen perusteesta ja määrästä, johon pidätys perustuu.

Maahantulovaatimukset

Saksalaisille kansalaisille riittää (Variable) voimassa oleva henkilökortti tai lapsikortti (ei korvaavia asiakirjoja!).

Ulkomaisia asiakkaita koskevista vaatimuksista antaa tietoa heidän kotimaansa edustusto tai konsulaatti. Ilman nimenomaista sopimusta CROVILLASilla ei ole velvollisuutta tiedustella ja/tai huomauttaa maahantulovaatimuksista, jotka koskevat ei-EU-kansalaisia, kansalaisuudettomia tai henkilöitä, joilla on vastaava status.

Asiakkaan velvollisuudet CROVILLASia ja vuokranantajaa kohtaan, asiakkaan irtisanominen

Asiakkaan on ilmoitettava CROVILLASille välittömästi välityspalvelun puutteista ja annettava mahdollisuus korjata ne. Jos ilmoitus laiminlyödään, asiakkaan kaikki vaatimukset välityssopimuksesta raukeavat, jos CROVILLAS olisi voinut tarjota kohtuullisen korjauksen.

Lomakohteen, sen varusteiden tai muiden puutteiden tai häiriöiden osalta asiakkaan on ilmoitettava niistä välittömästi CROVILLASin nimeämälle taholle, ilman erityistä ilmoitusta vuokranantajalle, ja vaadittava korjausta. Jos ilmoitus laiminlyödään, asiakkaalla ei ole vaatimuksia vuokranantajaa kohtaan, jos tämä olisi voinut korjata puutteen tai häiriön välittömästi tai tarjoamalla vastaavan toisen lomakohteen.

Jotta asiakkaalle ei aiheutuisi haittaa todisteiden osalta lomakohteen tai sen varusteiden vahingoista, suositellaan vahvasti, että tällaiset vahingot ilmoitetaan vuokranantajalle tai hänen nimeämälleen edustajalle välittömästi, vaikka asiakas ei olisi itse aiheuttanut vahinkoa ja vaikka ne eivät häiritsisi häntä.

Jos lomakohteen oleskelu häiriintyy merkittävästi puutteen tai häiriön vuoksi, josta vuokranantaja on sopimuksen mukaan vastuussa, asiakas voi irtisanoa sopimuksen vuokranantajan kanssa. Sama pätee, jos asiakkaalle ei ole kohtuullista jatkaa oleskelua tällaisen puutteen tai häiriön vuoksi tärkeästä, CROVILLASin tunnistettavissa olevasta syystä. Irtisanominen on sallittua vasta, kun vuokranantaja tai, jos sellainen on olemassa ja sopimuksessa on sovittu, hänen edustajansa, on antanut asiakkaan asettaman kohtuullisen määräajan kulua ilman korjausta. Määräajan asettaminen ei ole tarpeen, jos korjaus on mahdotonta tai vuokranantaja tai hänen edustajansa kieltäytyy siitä tai jos asiakkaan erityinen etu oikeuttaa välittömän sopimuksen irtisanomisen.

Vastuu

CROVILLASin sopimusperusteinen vastuu välityssopimuksesta välittäjänä on rajoitettu välitetyn palvelun kolminkertaiseen arvoon asiakkaan kaikista vahingoista, jotka eivät ole henkilövahinkoja, siltä osin kuin asiakkaan vahinko ei ole aiheutunut CROVILLASin tahallisesta tai törkeästä huolimattomuudesta tai CROVILLAS on vastuussa vahingosta yksinomaan täyttämisavustajan syyn perusteella.

Velvollisuudet lomakohteen tarjoajaa kohtaan

Sopimuskohdetta saa käyttää vain sopimuksessa mainitulla henkilömäärällä. Ylitäytön tapahtuessa vuokranantajalla on oikeus vaatia kohtuullista lisäkorvausta ylitäytön ajalta, ja ylimääräisten henkilöiden on välittömästi poistuttava kohteesta.

Asiakkaan vieraiden vastaanotto on rajoitettu 24 tuntiin ja enintään yhteen yöpymiseen. Pidempi vieraiden vastaanotto edellyttää vuokranantajan nimenomaista etukäteistä suostumusta ja voi olla riippuvainen asiakkaan maksamasta lisäkorvauksesta.

Ilman vuokranantajan nimenomaista suostumusta ei ole sallittua vaihtaa asukkaita, eli vaihtaa tai seurata henkilöitä, jotka tosiasiallisesti asuvat lomakohteessa, yksittäisten henkilöiden tai kokonaisuuden osalta. Sopimuksen vastaisen toiminnan tapahtuessa vuokranantajalla on oikeus vaatia lisäkorvausta.

Telttojen, asuntovaunujen jne. pystyttäminen tontille ei ole sallittua.

Asiakas sitoutuu, myös matkakumppaniensa puolesta, käsittelemään lomakohdetta ja sen varusteita huolellisesti ja ilmoittamaan vuokranantajalle kaikista vahingoista ja puutteista mahdollisimman pian majoituksen aikana.

Tilat, laitteet tai alueet, jotka liittyvät lomakohteeseen ja jotka lomakohteen kuvauksessa tai vastaavissa paikallisissa ohjeissa on merkitty siten, että ne eivät kuulu sopimuksen mukaisiin palveluihin, eivät ole asiakkaan ja hänen matkakumppaniensa käytettävissä.

Asiakas on velvollinen jättämään talon siistiksi, puhtaaksi ja järjestykseen lähtöhetkellä. Jäljelle jääneet elintarvikkeet on otettava mukaan tai hävitettävä. Jätteet on myös hävitettävä itse. Jos lomakohdetta ei jätetä asianmukaisesti, vuokranantajalla on oikeus pidättää syntyneet kustannukset takuusta.

Lemmikkieläimiä saa tuoda vain, jos a) se on mainittu kohteen kuvauksessa b) varauksen yhteydessä on annettu totuudenmukaiset tiedot eläimen lajista, rodusta ja koosta c) varausvahvistuksessa on annettu nimenomainen suostumus lemmikin tuomiselle d) ja eläimet ovat sisäsiistejä ja hyvin koulutettuja ja vastaavat varauksen yhteydessä annettuja tietoja.

Sängyt ja sohvat on varattu kaksijalkaisille.

Vaatimusten vanhentuminen välityssopimuksesta

Asiakkaan vaatimukset välityssopimuksesta, jotka perustuvat elämän, kehon tai terveyden loukkaamiseen, mukaan lukien sopimusperusteiset korvausvaatimukset kivusta ja särystä, jotka perustuvat CROVILLASin huolimattomaan velvollisuuden rikkomiseen tai CROVILLASin laillisen edustajan tai täyttämisavustajan tahalliseen tai huolimattomaan velvollisuuden rikkomiseen, vanhentuvat kolmen vuoden kuluessa. Tämä koskee myös vaatimuksia muiden vahinkojen korvaamisesta, jotka perustuvat CROVILLASin törkeään huolimattomuuteen tai CROVILLASin laillisen edustajan tai täyttämisavustajan tahalliseen tai törkeään huolimattomuuteen.

Kaikki muut vaatimukset välityssopimuksesta vanhentuvat yhden vuoden kuluessa.

Vanhentuminen kohdan 12.1 ja 12.2 mukaisesti alkaa sen kalenterivuoden lopussa, jolloin vaatimus on syntynyt ja asiakas on saanut tiedon vaatimuksesta tai olisi pitänyt saada tieto ilman törkeää huolimattomuutta. Jos määräajan viimeinen päivä osuu sunnuntaille, virallisesti tunnustetulle yleiselle vapaapäivälle tai lauantaille, määräajan viimeiseksi päiväksi katsotaan seuraava arkipäivä.

Jos asiakkaan ja CROVILLASin välillä käydään neuvotteluja vaatimuksesta tai vaatimuksen perusteena olevista olosuhteista, vanhentuminen keskeytyy, kunnes asiakas tai CROVILLAS kieltäytyy jatkamasta neuvotteluja. Vanhentuminen tapahtuu aikaisintaan kolme kuukautta keskeytyksen päättymisen jälkeen.

Sovellettava laki ja oikeuspaikka

CROVILLASin välitystoiminnan osalta koko oikeus- ja sopimussuhteeseen asiakkaan ja CROVILLASin välillä sovelletaan yksinomaan Saksan lakia.

Asiakas voi haastaa CROVILLASin oikeuteen, mikäli CROVILLASia vaaditaan välittäjänä, vain sen toimipaikassa.

CROVILLASin kanteet asiakasta vastaan, mikäli välityssopimuksesta johtuvia vaatimuksia esitetään, ratkaistaan asiakkaan asuinpaikan mukaan. Kanteet asiakkaita vastaan, jotka ovat kauppiaita, julkisoikeudellisia tai yksityisoikeudellisia oikeushenkilöitä tai henkilöitä, joiden asuinpaikka tai vakituinen oleskelupaikka on ulkomailla tai joiden asuinpaikka tai vakituinen oleskelupaikka ei ole tiedossa kanteen nostamisen ajankohtana, ratkaistaan CROVILLASin toimipaikassa, mikäli välityssopimuksesta johtuvia vaatimuksia esitetään.

Edellä mainittuja määräyksiä ei sovelleta, jos ja siltä osin kuin kansainvälisten sopimusten tai eurooppaoikeudellisten säännösten pakottavista määräyksistä, joita sovelletaan asiakkaan ja CROVILLASin väliseen välityssopimukseen, seuraa asiakkaan kannalta muuta tai jos ja siltä osin kuin asiakkaan kotijäsenvaltion EU:ssa sovellettavat, pakottavat määräykset ovat asiakkaalle edullisempia kuin edellä mainitut määräykset tai vastaavat Saksan säännökset.