Samo za sljedećih 100 rezervacija: Osiguraj si 10% last-minute popusta na sve vile za dolazak do 31.08.2024.

97/100 puta iskorišteno

Uvjeti posredovanja tvrtke Crovillas GmbH

Poštovani klijenti, sljedeći uvjeti posredovanja postaju, ukoliko su valjano dogovoreni, sastavni dio ugovora o posredovanju koji sklapate s tvrtkom Crovillas GmbH -- u daljnjem tekstu „CROVILLAS" -- u slučaju vaše rezervacije. „Klijent" se odnosi na vas, dok se „CROVILLAS" odnosi na tvrtku Crovillas GmbH. „Apartman" ili „kuća za odmor" u daljnjem tekstu se zajednički nazivaju „smještaj". Sljedeći uvjeti posredovanja također uređuju ugovorni odnos između vas i vlasnika/iznajmljivača s kojim ugovor stupa na snagu posredovanjem CROVILLAS-a. Vlasnik ili iznajmljivač smještaja u daljnjem tekstu se iz jednostavnosti naziva „iznajmljivač". Potvrda rezervacije, kao i uvjeti posredovanja važeći u trenutku rezervacije, pohranjuju se kod Crovillas-a i mogu se ponovno poslati na zahtjev. Molimo vas da pažljivo pročitate ove uvjete.

Copyright: © Ovi uvjeti posredovanja zaštićeni su autorskim pravom; CROVILLAS GmbH, Bielefeld i odvjetnik Rainer Noll, Stuttgart

Položaj i usluge CROVILLAS, Primjenjivi pravni propisi

CROVILLAS nudi u prospektu odnosno na internetskim stranicama posredovanje tuđih usluga, naime ugovora s iznajmljivačima turističkih smještaja. CROVILLAS stoga ima samo ulogu posrednika između klijenta i iznajmljivača. Ovo ne vrijedi u mjeri u kojoj CROVILLAS prema načelima § 651a st. 2 BGB stvara dojam da pruža ugovorene usluge vezane uz turistički smještaj kao vlastite.

Prava i obveze CROVILLAS-a kao posrednika proizlaze iz ovih uvjeta posredovanja, eventualnih dopunskih ugovornih sporazuma, te pomoćno iz zakonskih odredbi §§ 675, 631 i sl. BGB (odredbe o naplatnom poslovnom upravljanju).

Za prava i obveze klijenta prema iznajmljivaču vrijede isključivo zakonske odredbe i s njima sklopljeni sporazumi.

U mjeri u kojoj sljedeće odredbe sadrže pravila u vezi boravka te prava i obveza klijenta i iznajmljivača, te sporazume sklapa CROVILLAS kao zastupnik u ime i po ovlasti iznajmljivača i oni postaju sadržaj ugovora sklopljenog posredovanjem CROVILLAS-a.

Postupak rezervacije

Rezervacija se može izvršiti usmeno, pismeno, telefonom, telefaksom, e-poštom ili putem interneta. Informacije koje CROVILLAS daje prije rezervacije o dostupnosti željenog odmorišta nisu obvezujuće i ne predstavljaju ponudu ugovora od strane CROVILLAS-a.

Rezervacijom kupac nudi iznajmljivaču odmorišta, kojeg zastupa CROVILLAS, sklapanje ugovora na temelju opisa odmorišta, svih dodatnih informacija u prospektu ili na internetu i ovih uvjeta posredovanja. U okviru ugovorne ponude, kupac dobiva informacije o dostupnosti i specifičnim uvjetima plaćanja željenog odmorišta.

Ugovor postaje pravno obvezujući za kupca i iznajmljivača kada CROVILLAS, kao predstavnik iznajmljivača, dostavi pisanu potvrdu rezervacije, putem telefaksa ili u elektroničkom tekstualnom obliku. Za rezervacije kraće od tjedan dana prije početka boravka, potvrda rezervacije može biti pravno obvezujuća i u telefonskom obliku.

Obrada plaćanja

CROVILLAS je ovlašten za sve uplate, uključujući troškove otkaza i ostale uplate vlasniku, kao inkasni zastupnik vlasnika.

Sklapanjem ugovora (primitkom potvrde rezervacije), dospijeva predujam. Iznos predujma iznosi 30% ukupne cijene i mora se uplatiti CROVILLAS-u u roku od 5 radnih dana od primitka potvrde rezervacije. Ostatak uplate mora se izvršiti 5 tjedana prije početka putovanja CROVILLAS-u. Ovi uvjeti plaćanja također su navedeni u informacijama o dostupnosti smještaja prije rezervacije. Oni su također navedeni u potvrdi rezervacije.

Kao sredstva plaćanja za predujam i ostatak uplate prihvaćaju se bankovni prijenos (bez naknade) i kreditna kartica (bez naknade).

Ako predujam i/ili ostatak uplate ne stignu CROVILLAS-u ili dogovorenom primatelju uplate unutar ovog roka, iako je smještaj dostupan u skladu s ugovorom i ne postoji ugovorno ili zakonsko pravo zadržavanja od strane kupca, CROVILLAS ima pravo, nakon opomene s postavljenim rokom, u ime i po ovlasti vlasnika, proglasiti raskid ugovora i naplatiti kupcu paušalne naknade za otkazivanje prema točki 4.

Ukoliko je vlasnik spreman i sposoban pružiti ugovoreni objekt, a ne postoji ugovorno ili zakonsko pravo zadržavanja od strane kupca, bez potpune uplate ne postoji pravo na korištenje objekta i ugovorene usluge.

Otkazivanje od strane klijenta, promjena rezervacije, zamjenska osoba

Napominje se da kod ugovora o odmorima s iznajmljivačima u zemlji i inozemstvu ne postoji zakonsko pravo na otkazivanje. Međutim, klijentu se kod ugovora koje posreduje CROVILLAS od strane iznajmljivača ugovorno daje pravo na otkazivanje u skladu sa sljedećim odredbama. Izjava o otkazivanju može biti upućena isključivo CROVILLAS-u kao predstavniku iznajmljivača. Preporučuje se da se otkazivanje izvrši u pisanom obliku.

Iznajmljivači mogu putem CROVILLAS-a kao ovlaštenih za naplatu u slučaju otkazivanja naplatiti sljedeće paušalne troškove otkazivanja, pri čemu su u izračun uzeti u obzir ušteđeni troškovi kao i obično moguća drugačija popunjenost smještaja. Ove paušalne naknade za otkazivanje iznose:

  • Za otkazivanje do 90. dana prije početka boravka: 30% ukupne cijene.
  • Za otkazivanje od 89. do 60. dana prije početka boravka: 50% ukupne cijene.
  • Za otkazivanje od 59. do 30. dana prije početka boravka: 75% ukupne cijene.
  • Za otkazivanje od 29. dana do dana prije početka boravka ili zbog ne dolaska bez izjave o otkazivanju: 90% ukupne cijene.

U slučaju naplate paušalnih troškova otkazivanja prema gore navedenim pravilima 4.2, vlasnik/iznajmljivač nije dužan dostaviti dokaze o drugačijoj popunjenosti smještaja u prvotno dogovorenom razdoblju ugovora. Međutim, klijent ima izričito pravo dokazati izravno iznajmljivaču ili CROVILLAS-u da iznajmljivaču zapravo nije nastao nikakav ili znatno manji gubitak od tražene paušalne naknade. U slučaju takvog dokaza, klijent je dužan platiti samo manji iznos.

Iznajmljivač zadržava pravo, umjesto paušalne naknade, zahtijevati konkretan gubitak, koji u tom slučaju mora biti specificiran i dokazan klijentu uzimajući u obzir eventualnu drugačiju popunjenost i ušteđene troškove.

U svakom slučaju otkazivanja, klijent ima pravo, u skladu s ugovorom o rezervaciji, imenovati zamjensku osobu koja će s svim pravima i obvezama ući u ugovor sklopljen s klijentom. Iznajmljivač može sam ili putem CROVILLAS-a kao predstavnika prigovoriti ulasku zamjenske osobe u ugovor ako ta osoba ili njezini suputnici ne ispunjavaju ugovorne uvjete ili ako postoje drugi bitni ugovorni razlozi kod zamjenske osobe ili njezinih suputnika.

Izričito se preporučuje sklapanje osiguranja od otkaza putovanja kao i osiguranja za pokriće troškova povratka u slučaju nesreće ili bolesti. Ovo se može, između ostalog, sklopiti putem servisne stranice CROVILLAS-a.

Ne postoji ugovorno ili zakonsko pravo na provođenje promjena nakon sklapanja ugovora u vezi s datumom putovanja, trajanjem boravka, rezerviranim dodatnim uslugama ili drugim bitnim ugovornim okolnostima (promjena rezervacije). Ako je promjena rezervacije moguća i ako se na zahtjev klijenta stvarno provede, CROVILLAS može u ime vlasnika do 90 dana prije početka boravka naplatiti naknadu za promjenu rezervacije od 25,- EUR po promjeni. Zahtjevi za promjenu rezervacije koji se podnose nakon isteka ovog roka mogu se, ako je moguće, provesti samo nakon otkazivanja ugovora prema gore navedenim uvjetima i istovremene nove rezervacije. Ovo ne vrijedi za zahtjeve za promjenu rezervacije koji uzrokuju samo neznatne troškove.

Otkaz od strane najmodavca

Ako se provođenje ugovora znatno oteža, ugrozi ili ometa zbog više sile koja nije bila predvidiva u trenutku sklapanja ugovora, kupac kao i najmodavac, kojeg zastupa CROVILLAS, mogu otkazati ugovor. U tom slučaju se dogovara odgovarajuća primjena odredbi § 651 j Građanskog zakonika Savezne Republike Njemačke kao i odredbi na koje se u ovoj odredbi upućuje.

Najmodavac, odnosno njegov lokalni opunomoćenik ili CROVILLAS kao njihov predstavnik, mogu otkazati ugovor nakon početka korištenja smještaja, ako kupac i/ili njegovi suputnici unatoč opomeni trajno ometaju provođenje ugovora ili ako se ponašaju u tolikoj mjeri protivno ugovoru da je opravdano trenutno raskidanje ugovora. To se posebno odnosi na slučaj namjernog ili grubo nepažljivog oštećenja odmorišnog doma i inventara, kao i na krivnju zbog kršenja posebnih obveza prema točki 11. ovih uvjeta. Ako se ugovor otkaže, najmodavac zadržava pravo na ukupnu cijenu; međutim, najmodavac mora uračunati vrijednost ušteđenih troškova kao i one prednosti koje je stekao iz alternativnog zauzeća odmorišnog doma.

Neiskorištene usluge

Ako kupac ne iskoristi ugovorene usluge koje su mu ugovorom stavljene na raspolaganje, posebno zbog kasnog dolaska i/ili ranijeg odlaska zbog bolesti ili iz drugih razloga za koje nije odgovoran iznajmljivač ili CROVILLAS, nema pravo na proporcionalni povrat novca.

Međutim, iznajmljivač će kupcu vratiti one iznose koje je ostvario iz ponovnog iznajmljivanja objekta.

Kupac je obaviješten da troškove nastale zbog neplaniranog prekida boravka može pokriti samo posebna osiguranje za prekid putovanja, a ne obična osiguranje za otkazivanje putovanja. Takvo osiguranje za prekid putovanja nije uključeno u cijenu smještaja. Preporučuje se sklapanje takvog osiguranja.

Kaucija

Najmodavac ima pravo, nakon sklapanja ugovora, prilikom useljenja ili prilikom predaje ključeva (ako to nije moguće, npr. kod kasnog dolaska ili ostavljanja ključeva, također i kasnije) zahtijevati kauciju, ukoliko to proizlazi iz opisa kuće za odmor i/ili potvrde rezervacije.

Odnos kaucije nastaje isključivo između klijenta i najmodavca. CROVILLAS nema nikakve obveze u vezi s obračunom ili povratom kaucije.

Ako kuća za odmor i/ili njezini sadržaji te vrtna površina pri povratku imaju oštećenja za koja postoji opravdana sumnja da su ih prouzročili klijent ili njegovi suputnici, najmodavac ima pravo zadržati iznos kaucije koji je potreban za pokriće nastalih troškova. Ako je to izričito navedeno u opisu objekta, najmodavac može koristiti kauciju i za pokriće dodatnih troškova kao što su struja, voda, grijanje, drva za kamin, međučisćenje te ostale dodatne usluge koje su korištene na licu mjesta.

Najmodavac daje obračun kaucije prilikom odlaska klijenta, isplaćuje iznos kaucije koji se treba vratiti u gotovini i/ili koristi zadržane iznose. Klijent zadržava pravo na sve prigovore u vezi s osnovom i visinom zahtjeva na koji se zadržavanje temelji.

Uvjeti ulaska

Za njemačke državljane dovoljan je važeći osobni dokument, odnosno dječja iskaznica (bez zamjenskih iskaznica!) za (Variable).

O uvjetima koje moraju poštovati strani klijenti obavještava njihovo domaće predstavništvo ili konzulat. Bez izričitog dogovora o tome, CROVILLAS nema obvezu informiranja i/ili davanja napomena o uvjetima ulaska za državljane izvan EU, osobe bez državljanstva ili osobe sa sličnim statusom.

Obveze klijenta prema CROVILLAS-u i iznajmljivaču, otkazivanje od strane klijenta

Nedostatke u uslugama posredovanja od strane CROVILLAS-a klijent mora odmah prijaviti i dati priliku za otklanjanje. Ako se ova prijava ne izvrši krivnjom klijenta, svi zahtjevi klijenta iz ugovora o posredovanju prestaju, ukoliko bi CROVILLAS bio u mogućnosti pružiti odgovarajuće rješenje.

Nedostatke samog odmorišta, njegovih sadržaja ili druge nedostatke ili smetnje klijent mora odmah prijaviti na mjesto koje je naveo CROVILLAS, bez posebne obavijesti samom iznajmljivaču, i zahtijevati otklanjanje. Ako se ova prijava ne izvrši krivnjom klijenta, klijent nema nikakvih zahtjeva prema iznajmljivaču, ukoliko bi ovaj bio u mogućnosti otkloniti nedostatak ili smetnju neposredno ili pružanjem drugog jednakovrijednog odmorišta.

Kako bi klijent izbjegao nepovoljan položaj u vezi s dokazivanjem svoje krivnje ili nekrivnje ili visine štete u slučaju oštećenja objekta za odmor ili njegovih sadržaja, preporučuje se da, ako se takva oštećenja utvrde prilikom preuzimanja ili kasnije, odmah prijavi iznajmljivaču ili njegovim ovlaštenim predstavnicima, čak i ako klijent nije prouzročio takva oštećenja i čak ako mu ona ne smetaju.

Ako je boravak u odmorištu znatno otežan zbog nedostatka ili smetnje za koje je iznajmljivač ugovorno odgovoran, klijent može raskinuti ugovor s iznajmljivačem. Isto vrijedi ako je nastavak boravka zbog takvog nedostatka ili smetnje iz važnog, CROVILLAS-u prepoznatljivog razloga neprihvatljiv za klijenta. Raskid je dopušten tek kada iznajmljivač ili, ako je ugovorom dogovoreno, njegovi ovlašteni predstavnici, propuste razuman rok koji im je odredio klijent za otklanjanje nedostatka. Određivanje roka nije potrebno ako je otklanjanje nemoguće ili ga iznajmljivač ili njegovi ovlašteni predstavnici odbiju ili ako je trenutni raskid ugovora opravdan posebnim interesom klijenta.

Odgovornost

Ugovorna odgovornost CROVILLAS-a kao posrednika iz ugovora o posredovanju je, za bilo kakvu štetu korisnika koja nije tjelesna ozljeda, ograničena na trostruku vrijednost posredovane usluge, ukoliko štetu korisnika CROVILLAS nije prouzročio namjerno ili krajnjom nepažnjom ili je CROVILLAS odgovoran za štetu isključivo zbog krivnje izvršnog pomoćnika.

Obveze prema pružatelju usluga smještaja

Ugovorni objekt smije biti zauzet samo s brojem osoba navedenim u ugovoru. U slučaju prekomjernog broja osoba, iznajmljivač ima pravo zahtijevati dodatnu razumnu naknadu za razdoblje prekomjernog broja osoba, a višak osoba mora odmah napustiti objekt.

Primanje gostiju klijenta ograničeno je na razdoblje od 24 sata i najviše jedno noćenje. Dugoročnije primanje gostiju zahtijeva izričitu prethodnu suglasnost iznajmljivača i može biti uvjetovano plaćanjem dodatne naknade od strane klijenta.

Bez izričite suglasnosti iznajmljivača, promjene u zauzeću, tj. promjena ili nasljeđivanje osoba koje stvarno borave u smještaju, bilo pojedinačno ili ukupno, nisu dopuštene. U slučaju takvog kršenja ugovora, iznajmljivač ima pravo zahtijevati dodatnu naknadu.

Postavljanje šatora, kamp-prikolica itd. na imanju nije dopušteno.

Klijent se obvezuje, također u ime svojih suputnika, pažljivo postupati s objektom za odmor i njegovim sadržajima te iznajmljivaču što je prije moguće prijaviti sve štete i nedostatke tijekom razdoblja zauzeća.

Prostorije, objekti ili površine koje su u lokalnom kontekstu povezane s objektom za odmor i u opisu objekta za odmor ili odgovarajućim lokalnim uputama označene kao da ne pripadaju ugovorno obveznim uslugama, klijent i njegovi suputnici ne smiju koristiti.

Klijent je dužan kuću pri odlasku ostaviti urednu, čistu i pospremljenu. Preostalu hranu treba ponijeti sa sobom ili zbrinuti. Smeće također treba samostalno zbrinuti. Ako objekt za odmor nije pravilno ostavljen, iznajmljivač ima pravo zadržati nastale troškove iz pologa.

Kućni ljubimci smiju se dovesti samo ako a) je to predviđeno u opisu objekta b) su prilikom rezervacije dane istinite informacije o vrsti, pasmini i veličini c) je u potvrdi rezervacije dana izričita suglasnost u vezi s dovođenjem d) i ako su životinje naučene na čistoću, dobro odgojene i odgovaraju informacijama danim prilikom rezervacije.

Kreveti i sofe su rezervirani za dvonošce.

Zastara potraživanja iz ugovora o posredovanju

Potraživanja klijenta iz ugovora o posredovanju, koja se temelje na povredi života, tijela ili zdravlja, uključujući ugovorna potraživanja za naknadu boli i patnje, koja se temelje na nemarnom kršenju obveza od strane CROVILLAS-a ili namjernom ili nemarnom kršenju obveza zakonskog zastupnika ili pomoćnika u izvršenju obveza CROVILLAS-a, zastarijevaju za tri godine. Ovo vrijedi i za potraživanja za naknadu drugih šteta, koja se temelje na grubom nemaru CROVILLAS-a ili na namjernom ili grubom nemaru zakonskog zastupnika ili pomoćnika u izvršenju obveza CROVILLAS-a.

Sva ostala potraživanja iz ugovora o posredovanju zastarijevaju za jednu godinu.

Zastara prema točkama 12.1 i 12.2 počinje s krajem kalendarske godine u kojoj je potraživanje nastalo i u kojoj je klijent saznao za potraživanje ili je morao saznati bez grubog nemara. Ako zadnji dan roka pada na nedjelju, državni praznik priznat na mjestu izjave ili subotu, tada se umjesto takvog dana uzima sljedeći radni dan.

Ako između klijenta i CROVILLAS-a traju pregovori o potraživanju ili okolnostima koje opravdavaju potraživanje, zastara je obustavljena dok klijent ili CROVILLAS ne odbiju nastavak pregovora. Zastara nastupa najranije tri mjeseca nakon završetka obustave.

Izbor prava i nadležnost suda

U vezi s posredničkom djelatnošću CROVILLAS-a, na cjelokupni pravni i ugovorni odnos između klijenta i CROVILLAS-a primjenjuje se isključivo njemačko pravo.

Klijent može tužiti CROVILLAS, ukoliko se CROVILLAS koristi kao posrednik, samo na njegovom sjedištu.

Za tužbe CROVILLAS-a protiv klijenta, ukoliko se potražuju zahtjevi iz posredničkog ugovora, mjerodavno je prebivalište klijenta. Za tužbe protiv klijenata koji su trgovci, pravne osobe javnog ili privatnog prava ili osobe koje imaju prebivalište ili uobičajeno boravište u inozemstvu ili čije prebivalište ili uobičajeno boravište nije poznato u trenutku podnošenja tužbe, dogovara se, ukoliko se potražuju zahtjevi iz posredničkog ugovora, kao nadležnost suda sjedište CROVILLAS-a.

Gore navedene odredbe ne vrijede ako i u mjeri u kojoj se iz neobvezujućih odredbi međunarodnih sporazuma ili propisa europskog prava, koji se primjenjuju na posrednički ugovor između klijenta i CROVILLAS-a, proizlazi nešto drugo u korist klijenta ili ako i u mjeri u kojoj su na ugovor o posredovanju putovanja primjenjive neobvezujuće odredbe u državi članici EU kojoj klijent pripada, povoljnije za klijenta od gore navedenih odredbi ili odgovarajućih njemačkih propisa.