Formidlingsbetingelser for Crovillas GmbH

Kære kunder, de følgende formidlingsbetingelser bliver, så vidt de er gyldigt aftalt, en del af formidlingsaftalen i tilfælde af din booking, som du -- herefter kaldet "kunde" -- indgår med firmaet Crovillas GmbH -- herefter forkortet "CROVILLAS" -- vedrørende ferielejligheden/feriehuset. "Ferielejlighed" eller "feriehus" kaldes herefter samlet "feriedomicil". De følgende formidlingsbetingelser regulerer samtidig kontraktforholdet mellem dig og ejeren/udlejeren, med hvem kontrakten indgås gennem formidling af CROVILLAS. Ejeren eller udlejeren af feriedomicilet kaldes herefter for nemheds skyld "udlejer". Bookingbekræftelsen samt de formidlingsbetingelser, der er gældende på tidspunktet for bookingen, gemmes af Crovillas og kan til enhver tid genfremsendes efter behov. Læs venligst disse betingelser omhyggeligt.

Copyright: © Disse formidlingsbetingelser er ophavsretligt beskyttet; CROVILLAS GmbH, Bielefeld og advokat Rainer Noll, Stuttgart

CROVILLAS' Stilling og Ydelser, Anvendelige Retsforskrifter

CROVILLAS tilbyder i brochuren eller på internetsiderne formidling af fremmede ydelser, nemlig af kontrakter med udlejerne af feriedomicilerne. CROVILLAS har derfor kun stillingen som formidler mellem kunden og udlejeren. Dette gælder ikke, i det omfang CROVILLAS efter principperne i § 651a stk. 2 BGB giver indtryk af at levere de kontraktligt foreskrevne ydelser vedrørende feriedomicilet som egne ydelser.

CROVILLAS' rettigheder og pligter som formidler fremgår af disse formidlingsbetingelser, eventuelle supplerende kontraktlige aftaler, subsidiært af de lovbestemmelser i §§ 675, 631 ff. BGB (bestemmelser om betalt forretningsførelse).

For kundens rettigheder og pligter over for udlejeren gælder udelukkende de lovbestemmelser og de aftaler, der er indgået med disse.

I det omfang de følgende bestemmelser indeholder regler vedrørende opholdet samt kundens og udlejerens rettigheder og pligter, indgås disse aftaler af CROVILLAS som repræsentant i udlejerens navn og med fuldmagt og bliver en del af den kontrakt, der indgås gennem formidling af CROVILLAS.

Bookingproces

Booking kan ske mundtligt, skriftligt, telefonisk, via telefax, via e-mail eller over internettet. De oplysninger, som CROVILLAS giver om tilgængeligheden af den ønskede feriebolig forud for booking, er uforpligtende og udgør endnu ikke et kontrakttilbud fra CROVILLAS.

Med bookingen tilbyder kunden udlejeren af ferieboligen, repræsenteret af CROVILLAS, at indgå kontrakten på grundlag af beskrivelsen af ferieboligen, alle supplerende oplysninger i brochuren eller på internettet og disse formidlingsbetingelser. Som en del af kontrakttilbuddet modtager kunden oplysninger om tilgængeligheden og de specifikke betalingsbetingelser for den ønskede feriebolig.

Kontrakten bliver juridisk bindende for kunden og udlejeren med den skriftlige, via telefax eller i elektronisk tekstform fremsendte bookingbekræftelse fra CROVILLAS som repræsentant for udlejeren. Ved bookinger mindre end en uge før indflytningsstart kan bookingbekræftelsen også ske telefonisk og være juridisk bindende.

Betalingsbehandling

CROVILLAS er med hensyn til alle betalinger, herunder afbestillingsomkostninger og andre betalinger til udlejeren, inkassobemyndiget af udlejeren.

Ved kontraktindgåelse (modtagelse af bookingbekræftelsen) forfalder et depositum. Depositumets størrelse udgør 30% af den samlede pris og skal betales til CROVILLAS inden for 5 arbejdsdage efter modtagelse af bookingbekræftelsen. Restbetalingen skal betales til CROVILLAS 5 uger før rejsens start. Kunden informeres også om disse betalingsbetingelser før sin booking i oplysningerne om ferieboligens tilgængelighed. De er desuden angivet i bookingbekræftelsen.

Som betalingsmiddel for depositum og restbetaling accepteres bankoverførsel (gebyrfri) og kreditkort (gebyrfri).

Hvis depositum og/eller restbetaling ikke modtages af CROVILLAS eller den aftalte betalingsmodtager inden for denne frist, selvom ferieboligen er til rådighed i henhold til kontrakten, og kunden ikke har nogen kontraktlig eller lovbestemt tilbageholdelsesret, er CROVILLAS berettiget til, efter påmindelse med frist, at erklære udlejerens tilbagetrækning fra kontrakten i udlejerens navn og på vegne af udlejeren at opkræve standardiserede afbestillingsgebyrer i henhold til punkt 4.

I det omfang udlejeren er villig og i stand til at levere det bookede objekt i overensstemmelse med kontrakten, og kunden ikke har nogen kontraktlig eller lovbestemt tilbageholdelsesret, er der ingen ret til at tage objektet i brug og modtage de kontraktlige ydelser uden fuldstændig betaling.

Kundens tilbagetræden, ombooking, erstatningsperson

Det påpeges, at der ved kontrakter om ferieboliger over for udlejere i ind- og udland ikke er nogen lovbestemt fortrydelsesret. Kunden får dog ved de af CROVILLAS formidlede kontrakter en kontraktlig fortrydelsesret fra udlejeren i henhold til følgende bestemmelser. Tilbagetrædelseserklæringen kan udelukkende rettes til CROVILLAS som repræsentant for udlejeren. Det anbefales kraftigt at erklære tilbagetrædelsen skriftligt.

Udlejerne kan gennem CROVILLAS som inkassobemyndigede i tilfælde af tilbagetræden opkræve følgende faste tilbagetrædelsesomkostninger, hvor der ved beregningen tages hensyn til sparede udgifter samt en sædvanlig mulig alternativ udlejning af ferieboligen. Disse faste tilbagetrædelsesgebyrer udgør:

  • Ved tilbagetræden indtil den 90. dag før lejeperiodens begyndelse: 30% af den samlede pris.
  • Ved tilbagetræden fra den 89. dag til den 60. dag før lejeperiodens begyndelse: 50% af den samlede pris.
  • Ved tilbagetræden fra den 59. til den 30. dag før lejeperiodens begyndelse: 75% af den samlede pris.
  • Ved tilbagetræden fra den 29. dag til dagen før lejeperiodens begyndelse eller ved manglende ankomst uden tilbagetrædelseserklæring: 90% af den samlede pris.

I tilfælde af krav om faste tilbagetrædelsesomkostninger i henhold til ovenstående bestemmelser 4.2 er ejeren/udlejeren ikke forpligtet til at fremlægge beviser for en alternativ udlejning af ferieboligen i den oprindeligt aftalte kontraktperiode. Kunden har dog udtrykkeligt ret til at bevise direkte over for udlejeren eller over for CROVILLAS, at udlejeren faktisk ikke har lidt noget tab eller kun et væsentligt mindre tab end den krævede faste kompensation. I tilfælde af et sådant bevis er kunden kun forpligtet til at betale det mindre beløb.

Udlejeren forbeholder sig ret til i stedet for den faste kompensation at kræve det konkrete tab, som i dette tilfælde skal specificeres og dokumenteres over for kunden under hensyntagen til en eventuel alternativ udlejning og de oplysninger herom samt sparede udgifter.

I alle tilfælde af tilbagetræden har kunden ret til i henhold til bookingkontrakten at udpege en erstatningsperson, som med alle rettigheder og forpligtelser indtræder i den med kunden indgåede kontrakt. Udlejeren kan selv eller gennem CROVILLAS som repræsentant modsætte sig erstatningspersonens indtræden i kontrakten, hvis denne eller dennes medrejsende personer ikke opfylder de kontraktlige aftaler eller andre væsentlige kontraktmæssige forhold ikke er opfyldt hos erstatningspersonen eller dennes medrejsende.

Det anbefales udtrykkeligt at tegne en rejseafbestillingsforsikring samt en forsikring til dækning af hjemtransportomkostninger ved ulykke eller sygdom. Denne kan bl.a. tegnes via CROVILLAS' serviceside.

Der er ingen kontraktlig eller lovbestemt ret til at foretage ændringer efter kontraktens indgåelse med hensyn til rejsedato, lejeperiode, bookede tillægsydelser eller andre væsentlige kontraktforhold (ombooking). Hvis en ombooking er mulig og faktisk foretages på kundens anmodning, kan CROVILLAS på vegne af ejeren opkræve et ombookingsgebyr på 25,- EUR pr. ombooking indtil 90 dage før lejeperiodens begyndelse. Ombookingsanmodninger, der fremsættes efter denne frist, kan, hvis muligt, kun gennemføres efter tilbagetræden fra kontrakten i henhold til ovenstående betingelser og samtidig nybooking. Dette gælder ikke for ombookingsanmodninger, der kun medfører ubetydelige omkostninger.

Tilbagetræden af udlejeren

Bliver kontraktens gennemførelse væsentligt vanskeliggjort, truet eller påvirket som følge af uforudsigelig force majeure ved kontraktens indgåelse, kan både kunden og udlejeren, repræsenteret af CROVILLAS, opsige kontrakten. I dette tilfælde aftales den tilsvarende anvendelse af bestemmelserne i § 651 j i den tyske civillovbog samt de bestemmelser, der henvises til i denne bestemmelse.

Udlejeren, eller dennes lokale befuldmægtigede eller CROVILLAS som deres repræsentant, kan opsige kontrakten efter påbegyndt ophold, hvis kunden og/eller hans medrejsende væsentligt forstyrrer gennemførelsen af kontrakten på trods af en advarsel, eller hvis de opfører sig i en sådan grad kontraktstridigt, at en øjeblikkelig ophævelse af kontrakten er berettiget. Dette gælder især i tilfælde af forsætlig eller groft uagtsom beskadigelse af ferieboligen og inventaret samt en skyldig overtrædelse af de særlige forpligtelser i henhold til punkt 11. i disse betingelser. Hvis kontrakten opsiges, bevarer udlejeren retten til den samlede pris; udlejeren skal dog modregne værdien af sparede udgifter samt de fordele, som denne opnår ved en anden udlejning af ferieboligen.

Ikke udnyttede ydelser

Hvis kunden ikke udnytter kontraktlige ydelser, som er stillet til rådighed for ham i henhold til kontrakten, især som følge af forsinket ankomst og/eller tidligere afrejse på grund af sygdom eller af andre grunde, som ikke kan tilskrives udlejeren eller CROVILLAS, har kunden ikke krav på delvis tilbagebetaling.

Udlejeren betaler dog de beløb tilbage til kunden, som han opnår ved en anden udlejning af objektet.

Kunden gøres opmærksom på, at de omkostninger, der opstår som følge af en ufrivillig afbrydelse af opholdet, kun kan dækkes af en særlig rejseafbrydelsesforsikring og ikke af en almindelig rejseafbestillingsforsikring. En sådan rejseafbrydelsesforsikring er ikke inkluderet i prisen for ferieboligen. Det anbefales at tegne en sådan forsikring.

Depositum

Udlejeren er berettiget til, efter kontraktens indgåelse, ved indflytning eller ved nøgleoverdragelse (hvis dette ikke er muligt, f.eks. ved sen ankomst eller nøgledeponering, også senere) at kræve et depositum, i det omfang dette fremgår af beskrivelsen af ferieboligen og/eller bookingbekræftelsen.

Depositumforholdet opstĂĄr udelukkende mellem kunden og udlejeren. CROVILLAS har ingen forpligtelser til afregning eller tilbagebetaling af depositum.

Hvis ferieboligen og/eller dens faciliteter samt haveanlægget ved tilbagelevering viser skader, hvor der er begrundet anledning til at antage, at disse kan tilskrives kunden eller hans medrejsende, er udlejeren berettiget til at tilbageholde de forventede omkostninger til dækning af skaden fra depositummet. Hvis det udtrykkeligt er angivet i objektbeskrivelsen, kan udlejeren også bruge depositummet til at dække ekstraomkostninger som el, vand, varme, brænde, mellemrengøringer samt andre ekstra ydelser, der er benyttet på stedet.

Udlejeren udarbejder en afregning af depositummet ved kundens afrejse, udbetaler det tilbagebetalingsberettigede depositumbeløb kontant og/eller gør krav på tilbageholdte beløb gældende. Kunden forbeholder sig i tilfælde af en sådan tilbageholdelse alle indsigelser mod grundlaget og størrelsen af det krav, som tilbageholdelsen er baseret på.

Indrejsebestemmelser

For tyske statsborgere er et gyldigt identitetskort eller børneidentitetskort (ingen erstatningskort!) tilstrækkeligt for (Variable).

Oplysninger om de bestemmelser, som udenlandske kunder skal overholde, gives af deres indenlandske repræsentation eller et konsulat. Uden udtrykkelig aftale herom påtager CROVILLAS sig ingen pligt til at undersøge og/eller påpege indrejsebestemmelser for ikke-EU-udlændinge, statsløse eller personer med tilsvarende status.

Kundens forpligtelser over for CROVILLAS og udlejeren, opsigelse af kunden

Manglende formidlingstjenester fra CROVILLAS skal straks meddeles af kunden og gives mulighed for afhjælpning. Hvis denne meddelelse undlades på grund af kundens skyld, bortfalder alle kundens krav i henhold til formidlingsaftalen, for så vidt CROVILLAS ville have været i stand til at yde passende afhjælpning.

Manglende ferieboligen selv, dens faciliteter eller andre mangler eller forstyrrelser skal straks meddeles af kunden til det af CROVILLAS angivne sted, uden særlig henvisning til udlejeren selv, og afhjælpning skal kræves. Hvis denne meddelelse undlades på grund af kundens skyld, har kunden ingen krav mod udlejeren, for så vidt denne ville have været i stand til at afhjælpe manglen eller forstyrrelsen direkte eller ved at stille en anden tilsvarende feriebolig til rådighed.

For at kunden ikke skal lide ulemper med hensyn til bevisbyrden for hans skyld eller uskyld eller skadens omfang i tilfælde af skader på ferieboligen eller dens faciliteter, anbefales det kraftigt, at sådanne skader, når de opdages ved indflytning eller senere, straks meddeles til udlejeren eller hans udpegede repræsentanter, selvom kunden ikke selv har forårsaget sådanne skader, og selvom de ikke er generende for ham.

Hvis opholdet i ferieboligen bliver væsentligt forringet af en mangel eller forstyrrelse, som udlejeren er kontraktligt forpligtet til at afhjælpe, kan kunden opsige aftalen med udlejeren. Det samme gælder, hvis det på grund af en sådan mangel eller forstyrrelse er urimeligt for kunden at fortsætte opholdet af en vigtig grund, som CROVILLAS kan genkende. Opsigelsen er kun tilladt, hvis udlejeren eller, hvis tilgængelig og aftalt som kontaktperson, hans repræsentanter, har ladet en rimelig frist, som kunden har fastsat, udløbe uden at yde afhjælpning. Det er ikke nødvendigt at fastsætte en frist, hvis afhjælpning er umulig eller nægtes af udlejeren eller hans repræsentanter, eller hvis kundens øjeblikkelige opsigelse af aftalen er berettiget af en særlig interesse.

Ansvar

CROVILLAS' kontraktlige ansvar som formidler i henhold til formidlingsaftalen er, for enhver skade på kunden, der ikke er personskade, begrænset til tre gange værdien af den formidlede ydelse, for så vidt kundens skade hverken er forårsaget forsætligt eller groft uagtsomt af CROVILLAS, eller CROVILLAS alene er ansvarlig for en skade på grund af en medhjælpers fejl.

Forpligtelser over for ferieboligudbyderen

Lejemålet må kun bebos af det antal personer, der er angivet i kontrakten. I tilfælde af overbelægning er udlejeren berettiget til at kræve en ekstra rimelig godtgørelse for perioden med overbelægning, og de overskydende personer skal straks forlade lejemålet.

Modtagelse af gæster hos kunden er begrænset til en periode på 24 timer og maksimalt én overnatning. En længerevarende modtagelse af gæster kræver udtrykkelig forudgående godkendelse fra udlejeren og kan afhænge af betaling af en ekstra godtgørelse fra kunden.

Uden udtrykkelig godkendelse fra udlejeren er skiftende belægninger, dvs. en udskiftning eller efterfølgelse af personer, der faktisk bor i ferieboligen, hvad angår enkelte personer eller samlet, ikke tilladt. I tilfælde af en sådan kontraktstridig adfærd er udlejeren berettiget til at kræve en ekstra godtgørelse.

Opsætning af telte, campingvogne osv. på grunden er ikke tilladt.

Kunden forpligter sig, samtidig pĂĄ vegne af sine medrejsende, til at behandle ferieboligen og dens faciliteter omhyggeligt og til at rapportere alle skader og mangler til udlejeren hurtigst muligt under opholdet.

Lokaler, anlæg eller områder, der er i lokal sammenhæng med ferieboligen og i beskrivelsen af ferieboligen eller tilsvarende lokale henvisninger er angivet som ikke tilhørende de kontraktligt skyldige ydelser, må ikke betrædes af kunden og hans medrejsende.

Kunden er forpligtet til at efterlade huset ryddeligt, rent og ordentligt ved afrejse. Resterende madvarer skal tages med eller bortskaffes. Affald skal ogsĂĄ bortskaffes af kunden selv. Hvis ferieboligen ikke efterlades i ordentlig stand, er udlejeren berettiget til at tilbageholde de opstĂĄede omkostninger fra depositummet.

Kæledyr må kun medbringes, hvis a) dette er angivet i beskrivelsen af objektet b) der ved booking er givet sandfærdige oplysninger om art, race og størrelse c) der i bookingbekræftelsen er givet en udtrykkelig tilladelse til medbringelse d) og dyrene er stuerene og velopdragne og svarer til de oplysninger, der blev givet ved booking.

Senge og sofaer er forbeholdt tobenede.

Forældelse af krav fra formidlingsaftalen

Kundens krav fra formidlingsaftalen, der er baseret på skade på liv, krop eller helbred, inklusive kontraktlige krav på erstatning for smerte og lidelse, der er baseret på en uagtsom pligtforsømmelse fra CROVILLAS eller en forsætlig eller uagtsom pligtforsømmelse fra en lovlig repræsentant eller opfyldelsesassistent fra CROVILLAS, forældes efter tre år. Dette gælder også for krav på erstatning for andre skader, der er baseret på en groft uagtsom pligtforsømmelse fra CROVILLAS eller en forsætlig eller groft uagtsom pligtforsømmelse fra en lovlig repræsentant eller opfyldelsesassistent fra CROVILLAS.

Alle øvrige krav fra formidlingsaftalen forældes efter et år.

Forældelsen i henhold til punkterne 12.1 og 12.2 begynder ved udgangen af det kalenderår, hvor kravet opstod, og kunden blev bekendt med kravet eller burde være blevet bekendt med det uden grov uagtsomhed. Hvis den sidste dag i fristen falder på en søndag, en statsligt anerkendt helligdag på erklæringsstedet eller en lørdag, træder den næste hverdag i stedet for en sådan dag.

Hvis der pågår forhandlinger mellem kunden og CROVILLAS om kravet eller de omstændigheder, der begrunder kravet, er forældelsen suspenderet, indtil kunden eller CROVILLAS nægter at fortsætte forhandlingerne. Forældelsen indtræder tidligst tre måneder efter afslutningen af suspensionen.

Valg af lov og værneting

For sĂĄ vidt angĂĄr CROVILLAS' formidlingstjenester, finder udelukkende tysk ret anvendelse pĂĄ hele rets- og kontraktforholdet mellem kunden og CROVILLAS.

Kunden kan kun sagsøge CROVILLAS på dets hjemsted, for så vidt CROVILLAS tages i brug som formidler.

For sager anlagt af CROVILLAS mod kunden, for så vidt krav fra formidlingsaftalen gøres gældende, er kundens bopæl afgørende. For sager mod kunder, der er handlende, juridiske personer af offentlig eller privat ret eller personer, der har deres bopæl eller sædvanlige opholdssted i udlandet, eller hvis bopæl eller sædvanlige opholdssted ikke er kendt på tidspunktet for sagsanlægget, aftales CROVILLAS' hjemsted som værneting, for så vidt krav fra formidlingsaftalen gøres gældende.

De ovenstående bestemmelser gælder ikke, hvis og i det omfang der følger noget andet til fordel for kunden af ufravigelige bestemmelser i internationale aftaler eller EU-retlige forskrifter, der finder anvendelse på formidlingsaftalen mellem kunden og CROVILLAS, eller hvis og i det omfang ufravigelige bestemmelser, der finder anvendelse på rejseformidlingsaftalen i den EU-medlemsstat, som kunden tilhører, er mere fordelagtige for kunden end de ovenstående bestemmelser eller de tilsvarende tyske forskrifter.