Tylko dla następnych 100 rezerwacji: Zabezpiecz sobie 10% zniżki Last-Minute na wszystkie wille przy przyjeździe do 31.08.2024.

Crovillas

Warunki pośrednictwa Crovillas GmbH

Szanowni Klienci, poniższe warunki pośrednictwa, o ile zostały skutecznie uzgodnione, staną się treścią umowy pośrednictwa, którą Państwo -- zwani dalej „Klientem" -- zawierają z firmą Crovillas GmbH -- dalej skrótowo „CROVILLAS" -- w odniesieniu do apartamentu/wakacyjnego domu. „Apartament" lub „wakacyjny dom" będą dalej jednolicie nazywane „domem wakacyjnym". Poniższe warunki pośrednictwa regulują jednocześnie stosunek umowny między Państwem a właścicielem/wynajmującym, z którym umowa zostaje zawarta za pośrednictwem CROVILLAS. Właściciel lub wynajmujący domu wakacyjnego będzie dalej dla uproszczenia nazywany „wynajmującym". Potwierdzenie rezerwacji oraz obowiązujące w momencie rezerwacji warunki pośrednictwa są przechowywane przez Crovillas i mogą być w każdej chwili ponownie przesłane na żądanie. Prosimy o uważne przeczytanie tych warunków.

Copyright: © Te warunki pośrednictwa są chronione prawem autorskim; CROVILLAS GmbH, Bielefeld oraz adwokat Rainer Noll, Stuttgart

Pozycja i usługi CROVILLAS, Stosowane przepisy prawne

CROVILLAS oferuje w prospekcie lub na stronach internetowych pośrednictwo w świadczeniu usług obcych, mianowicie umów z wynajmującymi domy wakacyjne. CROVILLAS pełni zatem jedynie rolę pośrednika między klientem a wynajmującym. Nie dotyczy to sytuacji, gdy CROVILLAS zgodnie z zasadami § 651a ust. 2 BGB sprawia wrażenie, że świadczy przewidziane umową usługi dotyczące domu wakacyjnego jako własne.

Prawa i obowiązki CROVILLAS jako pośrednika wynikają z tych warunków pośrednictwa, ewentualnych dodatkowych umów oraz pomocniczo z przepisów prawnych §§ 675, 631 i nast. BGB (przepisy dotyczące odpłatnego zarządzania sprawami).

Dla praw i obowiązków klienta wobec wynajmującego obowiązują wyłącznie przepisy prawne oraz zawarte z nimi umowy.

W zakresie, w jakim poniższe postanowienia zawierają regulacje dotyczące pobytu oraz praw i obowiązków klienta i wynajmującego, umowy te są zawierane przez CROVILLAS jako przedstawiciela w imieniu i na zlecenie wynajmującego i stanowią treść umowy zawartej z tym wynajmującym za pośrednictwem CROVILLAS.

Proces rezerwacji

Rezerwacja może być dokonana ustnie, pisemnie, telefonicznie, faksem, e-mailem lub przez Internet. Informacje udzielone przez CROVILLAS przed dokonaniem rezerwacji dotyczące dostępności wybranego miejsca wakacyjnego są niewiążące i nie stanowią oferty umownej ze strony CROVILLAS.

Dokonując rezerwacji, klient składa właścicielowi miejsca wakacyjnego, reprezentowanemu przez CROVILLAS, wiążącą ofertę zawarcia umowy na podstawie opisu miejsca wakacyjnego, wszystkich dodatkowych informacji zawartych w prospekcie lub w Internecie oraz niniejszych warunków pośrednictwa. W ramach oferty umownej klient otrzymuje informacje o dostępności i specyficznych warunkach płatności wybranego miejsca wakacyjnego.

Umowa staje się prawnie wiążąca dla klienta i właściciela z chwilą otrzymania przez CROVILLAS, jako przedstawiciela właściciela, pisemnego potwierdzenia rezerwacji, faksem lub w formie elektronicznej. W przypadku rezerwacji dokonanych na mniej niż tydzień przed rozpoczęciem pobytu, potwierdzenie rezerwacji może być prawnie wiążące również w formie telefonicznej.

Przetwarzanie płatności

CROVILLAS jest upoważniona do pobierania wszystkich płatności, w tym kosztów odstąpienia i innych płatności na rzecz wynajmującego, jako pełnomocnik inkasa wynajmującego.

Z chwilą zawarcia umowy (otrzymania potwierdzenia rezerwacji) wymagana jest zaliczka. Wysokość zaliczki wynosi 30% całkowitej ceny i musi zostać wpłacona na rzecz CROVILLAS w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania potwierdzenia rezerwacji. Pozostała kwota musi zostać wpłacona na rzecz CROVILLAS na 5 tygodni przed rozpoczęciem podróży. Klient jest informowany o tych warunkach płatności również przed dokonaniem rezerwacji w informacji o dostępności miejsca wakacyjnego. Są one również podane w potwierdzeniu rezerwacji.

Jako środki płatności za zaliczkę oraz pozostałą kwotę akceptowane są przelew bankowy (bez opłat) oraz karta kredytowa (bez opłat).

Jeżeli zaliczka i/lub pozostała kwota nie wpłyną do CROVILLAS lub uzgodnionego odbiorcy płatności w tym terminie, mimo że miejsce wakacyjne jest dostępne zgodnie z umową i klient nie ma umownego ani ustawowego prawa do wstrzymania płatności, CROVILLAS ma prawo, po upomnieniu z wyznaczeniem terminu, w imieniu i na pełnomocnictwo wynajmującego, ogłosić odstąpienie od umowy przez wynajmującego i naliczyć klientowi ryczałtowe opłaty za odstąpienie zgodnie z punktem 4.

O ile wynajmujący jest gotowy i zdolny do przekazania zarezerwowanego obiektu zgodnie z umową, a klient nie ma umownego ani ustawowego prawa do wstrzymania płatności, bez pełnej płatności nie ma prawa do korzystania z obiektu ani do świadczeń umownych.

Rezygnacja klienta, zmiana rezerwacji, osoba zastępcza

Należy zauważyć, że w przypadku umów dotyczących domów wakacyjnych zawieranych z wynajmującymi w kraju i za granicą nie istnieje ustawowe prawo do odstąpienia od umowy. Jednakże klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem CROVILLAS zgodnie z poniższymi postanowieniami. Oświadczenie o odstąpieniu może być skierowane wyłącznie do CROVILLAS jako przedstawiciela wynajmującego. Zdecydowanie zaleca się, aby oświadczenie o odstąpieniu było złożone na piśmie.

Wynajmujący mogą za pośrednictwem CROVILLAS jako pełnomocnika do inkasa naliczać następujące ryczałtowe koszty odstąpienia, przy których obliczaniu uwzględniane są zaoszczędzone wydatki oraz zwykle możliwe inne zajęcie domu wakacyjnego. Te ryczałtowe opłaty za odstąpienie wynoszą:

  • W przypadku odstąpienia do 90. dnia przed rozpoczęciem pobytu: 30% całkowitej ceny.
  • W przypadku odstąpienia od 89. do 60. dnia przed rozpoczęciem pobytu: 50% całkowitej ceny.
  • W przypadku odstąpienia od 59. do 30. dnia przed rozpoczęciem pobytu: 75% całkowitej ceny.
  • W przypadku odstąpienia od 29. dnia do dnia przed rozpoczęciem pobytu lub w przypadku nieprzybycia bez oświadczenia o odstąpieniu: 90% całkowitej ceny.

W przypadku dochodzenia ryczałtowych kosztów odstąpienia zgodnie z powyższymi postanowieniami 4.2 właściciel/wynajmujący nie jest zobowiązany do przedstawienia dowodów dotyczących innego zajęcia domu wakacyjnego w pierwotnie uzgodnionym okresie umowy. Klientowi przysługuje jednak prawo do udowodnienia bezpośrednio wynajmującemu lub za pośrednictwem CROVILLAS, że wynajmujący nie poniósł żadnych lub poniósł znacznie mniejsze straty niż te, które zostały naliczone jako ryczałtowe odszkodowanie. W przypadku takiego dowodu klient jest zobowiązany do zapłaty jedynie mniejszej kwoty.

Wynajmujący zastrzega sobie prawo do dochodzenia konkretnej straty zamiast ryczałtowego odszkodowania, które w takim przypadku musi być określone i udokumentowane wobec klienta z uwzględnieniem ewentualnego innego zajęcia oraz zaoszczędzonych wydatków.

W każdym przypadku odstąpienia klient ma prawo, zgodnie z umową rezerwacyjną, wskazać osobę zastępczą, która wstępuje w umowę zawartą z klientem ze wszystkimi prawami i obowiązkami. Wynajmujący może sam lub za pośrednictwem CROVILLAS jako przedstawiciela sprzeciwić się wstąpieniu osoby zastępczej do umowy, jeśli ona lub jej towarzysze podróży nie spełniają warunków umowy lub inne istotne warunki umowy nie są spełnione przez osobę zastępczą lub jej towarzyszy podróży.

Zaleca się zawarcie ubezpieczenia kosztów rezygnacji z podróży oraz ubezpieczenia na pokrycie kosztów powrotu w przypadku wypadku lub choroby. Można je zawrzeć m.in. za pośrednictwem strony serwisowej CROVILLAS.

Nie istnieje umowne ani ustawowe prawo do wprowadzania zmian po zawarciu umowy dotyczących terminu podróży, czasu trwania pobytu, zarezerwowanych dodatkowych usług lub innych istotnych warunków umowy (zmiana rezerwacji). Jeśli zmiana rezerwacji jest możliwa i zostanie faktycznie dokonana na życzenie klienta, CROVILLAS może w imieniu właściciela pobrać opłatę za zmianę rezerwacji w wysokości 25,- EUR za każdą zmianę rezerwacji do 90 dni przed rozpoczęciem pobytu. Życzenia zmiany rezerwacji, które zostaną zgłoszone po upływie tego terminu, mogą być realizowane, jeśli to możliwe, tylko po odstąpieniu od umowy na warunkach określonych powyżej i jednoczesnym dokonaniu nowej rezerwacji. Nie dotyczy to życzeń zmiany rezerwacji, które powodują jedynie niewielkie koszty.

Rezygnacja przez wynajmującego

Jeżeli realizacja umowy zostanie znacznie utrudniona, zagrożona lub zakłócona z powodu siły wyższej, której nie można było przewidzieć w momencie zawarcia umowy, klient, jak również wynajmujący, reprezentowany przez CROVILLAS, mogą wypowiedzieć umowę. W takim przypadku uzgadnia się odpowiednie zastosowanie przepisów § 651 j Kodeksu cywilnego Republiki Federalnej Niemiec oraz przepisów, do których odwołuje się ten przepis.

Wynajmujący, jego lokalni pełnomocnicy lub CROVILLAS jako ich przedstawiciel, mogą wypowiedzieć umowę po rozpoczęciu najmu, jeżeli klient i/lub jego współtowarzysze podróży uporczywie zakłócają realizację umowy pomimo upomnienia lub jeżeli zachowują się w sposób rażąco naruszający umowę, co uzasadnia natychmiastowe rozwiązanie umowy. Dotyczy to w szczególności celowego lub rażąco niedbałego uszkodzenia domu wakacyjnego i jego wyposażenia oraz zawinionego naruszenia szczególnych obowiązków zgodnie z punktem 11. niniejszych warunków. W przypadku wypowiedzenia umowy wynajmujący zachowuje prawo do pełnej ceny; wynajmujący musi jednak uwzględnić wartość zaoszczędzonych wydatków oraz korzyści uzyskane z innego wynajmu domu wakacyjnego.

Niewykorzystane usługi

Jeżeli klient nie skorzysta z usług umownych, które zostały mu udostępnione zgodnie z umową, w szczególności z powodu późnego przyjazdu i/lub wcześniejszego wyjazdu z powodu choroby lub z innych przyczyn, za które wynajmujący lub CROVILLAS nie ponoszą odpowiedzialności, klient nie ma prawa do proporcjonalnego zwrotu kosztów.

Wynajmujący zwraca jednak klientowi te kwoty, które uzyskał z innego wynajmu obiektu.

Klient jest informowany, że koszty powstałe w wyniku nieprzewidzianego przerwania pobytu mogą być pokryte jedynie przez specjalne ubezpieczenie od przerwania podróży i nie są objęte zwykłym ubezpieczeniem od kosztów rezygnacji z podróży. Takie ubezpieczenie od przerwania podróży nie jest zawarte w cenie za dom wakacyjny. Zaleca się jego zawarcie.

Kaucja

Wynajmujący ma prawo żądać kaucji po zawarciu umowy, przy wprowadzeniu się lub przy przekazaniu kluczy (jeśli nie jest to możliwe, np. w przypadku późnego przyjazdu lub pozostawienia kluczy, także później), o ile wynika to z opisu domu wakacyjnego i/lub potwierdzenia rezerwacji.

Stosunek kaucji powstaje wyłącznie między klientem a wynajmującym. CROVILLAS nie ponosi żadnych zobowiązań dotyczących rozliczenia lub zwrotu kaucji.

Jeżeli dom wakacyjny i/lub jego wyposażenie oraz ogród przy zwrocie wykazują uszkodzenia, co do których istnieje uzasadnione przypuszczenie, że są one spowodowane przez klienta lub jego współtowarzyszy, wynajmujący ma prawo zatrzymać z kaucji koszty, które prawdopodobnie powstaną w celu pokrycia szkód. Jeśli w opisie obiektu wyraźnie zaznaczono, wynajmujący może również użyć kaucji na pokrycie kosztów dodatkowych, takich jak prąd, woda, ogrzewanie, drewno kominkowe, sprzątanie pośrednie oraz inne dodatkowe usługi świadczone na miejscu.

Wynajmujący dokonuje rozliczenia kaucji przy wyjeździe klienta, wypłaca zwracany kwotę kaucji w gotówce i/lub zgłasza roszczenia dotyczące zatrzymanych kwot. W przypadku takiego zatrzymania klientowi przysługują wszelkie zarzuty co do podstawy i wysokości roszczenia, na którym opiera się zatrzymanie.

Warunki wjazdu

Dla obywateli niemieckich wystarczy ważny dowód osobisty lub dowód osobisty dziecka (żadne zastępcze dokumenty!).

Informacje na temat przepisów, których muszą przestrzegać zagraniczni klienci, udzielają ich krajowe przedstawicielstwa lub konsulaty. Bez wyraźnej umowy w tym zakresie CROVILLAS nie ma obowiązku uzyskiwania informacji i/lub informowania o warunkach wjazdu dla cudzoziemców spoza UE, bezpaństwowców lub osób o podobnym statusie.

Obowiązki klienta wobec CROVILLAS i wynajmującego, wypowiedzenie przez klienta

Wady usługi pośrednictwa świadczonej przez CROVILLAS muszą być niezwłocznie zgłoszone przez klienta i należy dać możliwość ich usunięcia. W przypadku zawinionego zaniechania tego zgłoszenia, wszelkie roszczenia klienta wynikające z umowy pośrednictwa wygasają, o ile CROVILLAS byłoby w stanie zapewnić odpowiednie środki zaradcze.

Wady samego domu wakacyjnego, jego wyposażenia lub inne wady czy zakłócenia muszą być niezwłocznie zgłoszone przez klienta do wskazanego przez CROVILLAS punktu, bez szczególnego powiadamiania samego wynajmującego, i należy żądać ich usunięcia. W przypadku zawinionego zaniechania tego zgłoszenia, klient nie ma żadnych roszczeń wobec wynajmującego, o ile ten byłby w stanie usunąć wadę lub zakłócenie bezpośrednio lub poprzez udostępnienie innego równoważnego domu wakacyjnego.

Aby klient nie poniósł niekorzystnych konsekwencji dotyczących dowodów w zakresie swojej winy lub niewinności lub wysokości szkody w przypadku uszkodzeń obiektu wakacyjnego lub jego wyposażenia, zaleca się pilnie, aby w przypadku stwierdzenia takich uszkodzeń przy wprowadzeniu się lub później, zgłosić je niezwłocznie wynajmującemu lub jego wyznaczonym przedstawicielom, nawet jeśli klient nie spowodował tych uszkodzeń i nawet jeśli nie są one dla niego uciążliwe.

Jeżeli pobyt w domu wakacyjnym jest znacznie utrudniony z powodu wady lub zakłócenia, za które wynajmujący jest odpowiedzialny zgodnie z umową, klient może wypowiedzieć umowę z wynajmującym. To samo dotyczy sytuacji, gdy kontynuacja pobytu z powodu takiej wady lub zakłócenia jest dla klienta z ważnego, rozpoznawalnego przez CROVILLAS powodu nie do przyjęcia. Wypowiedzenie jest dopuszczalne dopiero wtedy, gdy wynajmujący lub, jeśli jest to uzgodnione w umowie, jego przedstawiciele, nie usunęli wady w wyznaczonym przez klienta odpowiednim terminie. Wyznaczenie terminu nie jest konieczne, jeśli usunięcie wady jest niemożliwe lub zostało odmówione przez wynajmującego lub jego przedstawicieli, lub jeśli natychmiastowe wypowiedzenie umowy jest uzasadnione szczególnym interesem klienta.

Odpowiedzialność

Odpowiedzialność umowna CROVILLAS jako pośrednika wynikająca z umowy pośrednictwa jest, za wszelkie szkody klienta, które nie są obrażeniami ciała, ograniczona do trzykrotnej wartości świadczonej usługi, o ile szkoda klienta nie została spowodowana przez CROVILLAS umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa, lub CROVILLAS jest odpowiedzialny za szkodę wyłącznie z powodu winy pomocnika w wykonaniu zobowiązania.

Obowiązki wobec dostawcy domu wakacyjnego

Obiekt umowy może być zajmowany tylko przez liczbę osób podaną w umowie. W przypadku nadmiernej liczby osób wynajmujący ma prawo żądać dodatkowego odpowiedniego wynagrodzenia za okres nadmiernej liczby osób, a nadliczbowe osoby muszą niezwłocznie opuścić obiekt.

Przyjmowanie gości klienta jest ograniczone do okresu 24 godzin i maksymalnie jednej nocy. Długoterminowe przyjmowanie gości wymaga wyraźnej wcześniejszej zgody wynajmującego i może być uzależnione od zapłaty dodatkowego wynagrodzenia przez klienta.

Bez wyraźnej zgody wynajmującego zmiany w obsadzie, czyli zmiana lub następstwo osób faktycznie zamieszkujących dom wakacyjny w odniesieniu do poszczególnych osób lub całości, nie są dozwolone. W przypadku odpowiedniego naruszenia umowy wynajmujący ma prawo żądać dodatkowego wynagrodzenia.

Rozstawianie namiotów, przyczep kempingowych itp. na terenie posesji jest zabronione.

Klient zobowiązuje się, jednocześnie w imieniu swoich współtowarzyszy, do dbania o dom wakacyjny i jego wyposażenie oraz do jak najszybszego zgłaszania wynajmującemu wszelkich szkód i usterek w czasie zajmowania obiektu.

Pomieszczenia, instalacje lub powierzchnie, które są związane z domem wakacyjnym i w opisie domu wakacyjnego lub odpowiednich lokalnych wskazówkach są określone jako nie należące do umownych świadczeń, nie mogą być wchodzone przez klienta i jego współtowarzyszy.

Klient jest zobowiązany do pozostawienia domu w czystości, porządku i schludności przy wyjeździe. Pozostałe produkty spożywcze należy zabrać ze sobą lub wyrzucić. Śmieci również należy wyrzucić samodzielnie. Jeśli dom wakacyjny nie zostanie pozostawiony w należytym porządku, wynajmujący ma prawo potrącić powstałe koszty z kaucji.

Zwierzęta domowe mogą być przywożone tylko wtedy, gdy a) jest to przewidziane w opisie obiektu b) przy rezerwacji podano prawdziwe informacje dotyczące rodzaju, rasy i wielkości c) w potwierdzeniu rezerwacji znajduje się wyraźna zgoda na przywiezienie zwierząt d) oraz zwierzęta są nauczone czystości i dobrze wychowane oraz odpowiadają informacjom podanym przy rezerwacji.

Łóżka i sofy są zarezerwowane dla dwunożnych.

Przedawnienie roszczeń z umowy pośrednictwa

Roszczenia klienta z umowy pośrednictwa, które wynikają z naruszenia życia, ciała lub zdrowia, w tym umowne roszczenia o zadośćuczynienie za ból i cierpienie, które wynikają z niedbałego naruszenia obowiązków przez CROVILLAS lub umyślnego lub niedbałego naruszenia obowiązków przez ustawowego przedstawiciela lub pomocnika CROVILLAS, przedawniają się w ciągu trzech lat. Dotyczy to również roszczeń o odszkodowanie za inne szkody, które wynikają z rażącego niedbalstwa CROVILLAS lub umyślnego lub rażącego niedbalstwa ustawowego przedstawiciela lub pomocnika CROVILLAS.

Wszystkie pozostałe roszczenia z umowy pośrednictwa przedawniają się w ciągu jednego roku.

Przedawnienie zgodnie z punktami 12.1 i 12.2 rozpoczyna się z końcem roku kalendarzowego, w którym powstało roszczenie i klient dowiedział się o roszczeniu lub powinien był się dowiedzieć bez rażącego niedbalstwa. Jeśli ostatni dzień terminu przypada na niedzielę, uznany przez państwo powszechny dzień wolny od pracy w miejscu oświadczenia lub sobotę, to zamiast takiego dnia przypada następny dzień roboczy.

Jeżeli między klientem a CROVILLAS toczą się negocjacje dotyczące roszczenia lub okoliczności uzasadniających roszczenie, przedawnienie jest zawieszone do momentu, gdy klient lub CROVILLAS odmówi kontynuowania negocjacji. Przedawnienie następuje najwcześniej trzy miesiące po zakończeniu zawieszenia.

Wybór prawa i jurysdykcja

W odniesieniu do działalności pośredniczącej CROVILLAS, do całego stosunku prawnego i umownego między klientem a CROVILLAS stosuje się wyłącznie prawo niemieckie.

Klient może pozwać CROVILLAS, o ile CROVILLAS działa jako pośrednik, tylko w jego siedzibie.

W przypadku powództw CROVILLAS przeciwko klientowi, o ile dochodzone są roszczenia z umowy pośrednictwa, właściwe jest miejsce zamieszkania klienta. W przypadku powództw przeciwko klientom, którzy są kupcami, osobami prawnymi prawa publicznego lub prywatnego lub osobami, które mają miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu za granicą, lub których miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu w momencie wniesienia powództwa nie jest znane, uzgadnia się, że miejscem jurysdykcji jest siedziba CROVILLAS, o ile dochodzone są roszczenia z umowy pośrednictwa.

Powyższe postanowienia nie mają zastosowania, jeśli i w zakresie, w jakim z bezwzględnie obowiązujących postanowień międzynarodowych umów lub przepisów prawa europejskiego, które mają zastosowanie do umowy pośrednictwa między klientem a CROVILLAS, wynika coś innego na korzyść klienta, lub jeśli i w zakresie, w jakim bezwzględnie obowiązujące postanowienia mające zastosowanie do umowy pośrednictwa w państwie członkowskim UE, do którego należy klient, są dla klienta korzystniejsze niż powyższe postanowienia lub odpowiednie przepisy niemieckie.